Quy trình xin cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

 1. Trang chủ
 2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
 3. Quy trình xin cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy là chứng nhận cho thấy hồ sơ đăng ký công bố hợp quy của cá nhân, tổ chức cho sản phẩm, hàng hóa đã được cơ quan chức năng thông qua. Vậy thông báo tiếp nhận công bố hợp quy là gì? Quy trình xin cấp thông báo này như thế nào? Quá trình xử lý hồ sơ ra sao?

 

>>> Xem thêm

♦   Chi tiết thành phần của hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm

♦   Trách nhiệm của tổ chức khi tự công bố hợp quy sản phẩm

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Công bố hợp quy là việc cá nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Quá trình này được tiến hành sau khi cá nhân, tổ chức đã chứng nhận và nhận được giấy chứng nhận hợp quy theo đúng quy định. 

Chứng nhận hợp quy là hành động đánh giá, xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Hiện nay có hai hình thức để nhận được chứng nhận hợp quy căn cứ theo kết quả đánh giá sự phù hợp:

 • Trường hợp công bố hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định tiến hành;
 • Trường hợp công bố hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của cá nhân, tổ chức công bố hợp quy.
 • Trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa ra đăng ký công bố hợp quy được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì cá nhân, tổ chức cần tiến hành đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tương ứng. 

Trong trường hợp đó dấu hợp quy chỉ có thể sử dụng khi hàng hóa, sản phẩm đã thực hiện đầy đủ những biện pháp quản lý theo đúng quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Vậy giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy là gì? Đây là văn bản chứng minh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký và hồ sơ công bố hợp quy được thông qua.

Quy định về thành phần hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy được cá nhân, tổ chức chuẩn bị thành hai bộ. Trong đó một bộ được lưu giữ tại tổ chức để làm bằng chứng cho hoạt động lập và lưu trữ hồ sơ công bố hợp quy phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước theo khoản 5, điều 16, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Tìm hiểu thêm:  Khác biệt giữa chứng nhận hợp quy và chứng nhận hợp chuẩn

Bộ hồ sơ còn lại được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện tới cơ quan chức năng có thẩm quyền xét duyệt. Nộp hồ sơ công bố hợp quy ở đâu? Cá nhân tổ chức sẽ phải nộp hồ sơ công bố hợp quy tại các cơ quan Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật và chịu trách nhiệm quản lý về sản phẩm, hàng hóa công bố hợp quy đang đăng ký.

Thành phần hồ sơ được quy định theo hai trường hợp tương ứng với kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức là tự đánh giá hoặc thông qua tổ chức chứng nhận được chỉ định. Chi tiết thành phần hồ sơ công bố hợp quy được quy định tại điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu thấy cần thiết có thể yêu cầu đối chiếu với bản gốc hoặc mặc dù yêu cầu cá nhân, tổ chức phải bổ sung bản sao có công chứng. Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ sẽ được gửi đến cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Tiến trình xử lý hồ sơ công bố hợp quy

Hồ sơ công bố hợp quy sau khi được chuẩn bị gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền để xét duyệt. Tại thời điểm này sẽ có ba khả năng xuất hiện bao gồm:

Hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ

Trong trường hợp hồ sơ công bố hợp quy cho cá nhân, tổ chức nộp đã đầy đủ và hợp lệ thì cơ quan chuyên ngành chịu trách nhiệm xét duyệt sẽ ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho cá nhân, tổ chức đăng ký theo Mẫu 3. TBTNHS được quy định tại Phụ lục III, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Thời gian xử lý hồ sơ trong trường hợp này không quá 5 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ công bố hợp quy và tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. sau khi kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền quyết định tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.

Bản thông báo tiếp nhận hồ sơ có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy cấp bởi tổ chức chứng nhận đã được chỉ định trong trường hợp cá nhân, tổ chức sử dụng kết quả chứng nhận sự phù hợp từ tổ chức này. Ngược lại nếu cá nhân, tổ chức sử dụng kết quả tự đánh giá hợp quy thì thông báo sẽ có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy.

Tìm hiểu thêm:  Quy chuẩn đánh giá chứng nhận hợp quy gạch prime

Hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ

Trong trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ thì cơ quan chuyên ngành chịu trách nhiệm thẩm duyệt sẽ thông báo bằng văn bản đến cá nhân, tổ chức đăng ký công bố hợp quy vì lý do không tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 5 ngày làm việc tính từ khi cơ quan chức năng nhận được hồ sơ công bố hợp quy từ cá nhân, tổ chức đăng ký công bố hợp quy.

Hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ

Trong trường hợp hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định tại điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN thì cơ quan chuyên ngành chịu trách nhiệm thẩm duyệt trong thời gian 3 ngày làm việc tính từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy sẽ ra thông báo bằng văn bản đề nghị cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tiến hành bổ sung các loại giấy tờ theo đúng quy định.

Cá nhân, tổ chức có thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị bổ sung giấy tờ trong hồ sơ theo quy định. Nếu sau 15 ngày làm việc cá nhân, tổ chức đó không bổ sung đầy đủ theo đúng quy định thì cơ quan chuyên ngành có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

Thông tin trong thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy được cấp bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền khi xác nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đã đầy đủ và hợp lệ. Thông báo được cấp với những thông tin bao gồm:

 • Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy;
 • Cá nhân, tổ chức công bố hợp quy;
 • Địa chỉ của cá nhân, tổ chức công bố hợp quy;
 • Đặc điểm về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường bao gồm tên gọi, loại, kiểu, nhãn hiệu, đặc trưng ký hiệu…;
 • Thông tin về quy chuẩn kỹ thuật bao gồm số hiệu, ký hiệu, tên gọi, thời hạn;
 • Cam kết của cá nhân, tổ chức;
 • Chữ ký và đóng dấu từ đại diện có thẩm quyền của cơ quan tiếp nhận công bố.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Cá nhân, tổ chức công bố hợp quy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do mình kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, sử dụng hoặc khai thác.

Quý vị vẫn còn thắc mắc về thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cần được giải đáp? Quý vị muốn tìm hiểu thêm các chứng nhận để giúp hàng hóa tăng tính cạnh tranh thị trường? 

Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế hoặc gọi qua Hotline 0908 060 060 nhận  tư vấn miễn phí, dịch vụ chuyên nghiệp, giá ưu đãi nhé!

Bài viết liên quan