ISO 45001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSMS)

  1. Trang chủ
  2. ISO 45001
  3. ISO 45001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSMS)

Chứng nhận ISO 45001 – giảm rủi ro tổ chức của bạn và thúc đẩy sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OHS) bằng cách làm việc với ISO QUỐC TẾ để đạt được chứng nhận hoặc chuyển sang tiêu chuẩn mới.

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) là một phần cơ bản của chiến lược quản lý rủi ro của tổ chức. Việc triển khai OHSMS cho phép một tổ chức:

  • Bảo vệ lực lượng lao động và những người khác dưới sự kiểm soát của nó
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý
  • Tạo điều kiện cải tiến liên tục

Chứng nhận ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế mới cho OHSMS. Mặc dù nó tương tự như OHSAS 18001, tiêu chuẩn ISO 45001 mới áp dụng khung cấp cao nhất của Phụ lục SL của tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO mới và đã được sửa đổi.

ISO 45001 có thể phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, chẳng hạn như ISO 9001: 2015ISO 14001: 2015. ISO 45001 được xuất bản vào tháng 3 năm 2018.

Dưới đây là các yêu cầu chính và sự khác biệt so với OHSAS 18001.

TIÊU CHUẨN ISO 45001 – LĨNH VỰC CHÍNH VÀ BỐI CẢNH TỔ CHỨC

ISO 45001 đặt trọng tâm mạnh mẽ vào bối cảnh của tổ chức. Nó đòi hỏi tổ chức phải xem xét những gì các bên liên quan mong đợi từ nó về mặt quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tổ chức phải xác định các bên quan tâm nào có liên quan đến OHSMS của mình và cũng xác định các yêu cầu liên quan của các bên quan tâm đó.

Mục đích và lợi ích ISO 45001 là cung cấp cho tổ chức sự hiểu biết ở mức độ cao về các vấn đề quan trọng có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến tổ chức và cách tổ chức quản lý trách nhiệm về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với người lao động.

Các vấn đề quan tâm là những vấn đề ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức trong việc đạt được các kết quả dự kiến. Chúng bao gồm các mục tiêu đã đặt ra cho OHSMS của mình, chẳng hạn như đáp ứng các cam kết chính sách OHS.

Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp tài liệu theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tiếng Việt

LÃNH ĐẠO OHS

Giờ đây, lãnh đạo cao nhất phải thể hiện sự tham gia và gắn bó của mình với OHSMS thông qua sự tham gia trực tiếp, có tính đến hiệu suất OHS trong việc lập kế hoạch chiến lược.

Lãnh đạo cao nhất cũng phải đóng góp vào hiệu quả của OHSMS bằng cách đóng vai trò tích cực trong việc chỉ đạo, hỗ trợ và giao tiếp với người lao động, thúc đẩy và dẫn dắt văn hóa OHSMS của tổ chức.

Tiêu chuẩn mới này xác định rõ các yêu cầu đối với trách nhiệm quản lý cao nhất và trách nhiệm giải trình liên quan đến quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này nhằm đảm bảo rằng trách nhiệm cuối cùng không thể được giao cho sức khỏe và an toàn hoặc những người quản lý khác trong tổ chức.

THAM GIA VÀ THAM VẤN

Tiêu chuẩn này yêu cầu lãnh đạo cao nhất của tổ chức khuyến khích sự tham vấn và tham gia của người lao động và đại diện của họ, vì đây là những yếu tố chính trong Quản lý OHS.

Tham vấn bao hàm giao tiếp hai chiều – đối thoại và trao đổi – và liên quan đến việc cung cấp kịp thời thông tin mà người lao động và đại diện của họ yêu cầu trước khi tổ chức có thể đưa ra quyết định.

Hệ thống quản lý OHS phụ thuộc vào sự tham gia của người lao động, cho phép người lao động đóng góp vào việc ra quyết định liên quan đến việc thực hiện OHS và cung cấp phản hồi về những thay đổi được đề xuất.

Tổ chức phải khuyến khích người lao động ở tất cả các cấp báo cáo các tình huống nguy hiểm để có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa và thực hiện các hành động khắc phục. Người lao động cũng phải có khả năng báo cáo và đề xuất các lĩnh vực cải tiến mà không sợ bị sa thải, bị kỷ luật hoặc bị trả thù tương tự.

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN RỦI RO ĐỐI VỚI OHSMS

Phù hợp chặt chẽ với trọng tâm về bối cảnh tổ chức là yêu cầu áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro khi phát triển và triển khai OHSMS. Một tổ chức phải xác định các rủi ro và cơ hội mà tổ chức phải giải quyết để đảm bảo rằng OHSMS có thể đạt được các kết quả dự kiến.

Tìm hiểu thêm:  8 điểm khác biệt chính giữa OHSAS 18001 và ISO 45001

Những rủi ro và cơ hội này bao gồm những rủi ro và cơ hội có liên quan hoặc được xác định bởi bối cảnh tổ chức của nó. Tổ chức phải lập kế hoạch các hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội này, triển khai chúng vào các quá trình OHSMS của mình và đánh giá hiệu quả của các hành động này.

GIA CÔNG PHẦN MỀM

Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức đảm bảo rằng các quá trình thuê ngoài ảnh hưởng đến OHSMS của tổ chức đó được xác định và kiểm soát. Khi các sản phẩm và / hoặc dịch vụ thuê ngoài nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức, rủi ro của nhà cung cấp và nhà thầu phải được quản lý một cách hiệu quả.

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thuật ngữ “thông tin dạng văn bản” được sử dụng thay cho “tài liệu và hồ sơ”, đã có trong OHSAS 18001. Bằng chứng từ thông tin đã xử lý không được lưu giữ trong hệ thống tài liệu chính thức, chẳng hạn như thông tin điện tử được lưu trữ trên điện thoại thông minh và máy tính bảng, hiện được chấp nhận.

CHUYỂN TỪ OHSAS 18001 SANG ISO 45001

Nếu tổ chức của bạn hiện có chứng nhận OHSAS 18001 được công nhận, bạn có ba năm kể từ khi chính thức công bố tiêu chuẩn mới (được xuất bản vào tháng 3 năm 2018) để chuyển sang tiêu chuẩn mới ISO 45001.

CẬP NHẬT

Hiện đã có bản sao của tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 và có thể mua được từ ISO Store .

ISO QUỐC TẾ CÓ THỂ GIÚP GÌ?

Chúng tôi có thể cung cấp đào tạo nâng cao nhận thức để giúp bạn hiểu các yêu cầu của ISO 45001, Phụ lục SL, Tư duy dựa trên rủi ro và Năng lực lãnh đạo. Theo yêu cầu, chúng tôi có thể cung cấp phân tích khoảng cách có thể được sử dụng để làm nổi bật những thay đổi cần thực hiện để chuyển từ chứng nhận OHSAS 18001 sang ISO 45001.

Liên hệ với chúng tôi 0904.889.859 (Ms.Hoa) hoặc isoquocte@gmail.com để tìm hiểu thêm về chuyển đổi ISO 45001. 

Tags:

Bài viết liên quan