Giải thích công bố hợp quy có bắt buộc không

  1. Trang chủ
  2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
  3. Giải thích công bố hợp quy có bắt buộc không

Công bố hợp quy có bắt buộc không? Công bố hợp quy là việc cá nhân, tổ chức tự công bố về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đây là một trong những quy định cơ bản đối với nhiều sản phẩm, hàng hóa. Vậy công bố hợp quy có bắt buộc phải thực hiện?

>>> Xem thêm

♦  Mối quan hệ giữa chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy 

♦  Quy định công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng thực phẩm

Công bố hợp quy có bắt buộc không

Công bố hợp quy có bắt buộc không

Phân biệt giữa công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn

Công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn thường bị nhầm lẫn với nhau do có nhiều điểm chung. Thông tin, quy định về cả hai đều được chi tiết tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Theo đó:

Công bố hợp chuẩn

Công bố hợp chuẩn là việc cá nhân, tổ chức tự mình công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Trong đó tiêu chuẩn là quy định liên quan đến đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý được sử dụng để làm chuẩn khi phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội.

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của những đối tượng này. Tiêu chuẩn được công bố bởi một tổ chức dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. Như vậy công bố hợp chuẩn được thực hiện dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Tuy nhiên trong một số trường hợp khi một phần hoặc toàn bộ tiêu chuẩn cụ thể được viện dẫn trong những văn bản quy phạm pháp luật thì chúng sẽ trở thành quy định bắt buộc.

Công bố hợp quy

Công bố hợp quy là việc cá nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Quy định về quy chuẩn kỹ thuật được chi tiết tại khoản 2, điều 3, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Quy chuẩn kỹ thuật là những quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để đảm bảo an toàn vệ sinh sức khỏe của con người; bảo vệ động thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, quyền lợi người tiêu dùng và các yêu cầu cần thiết khác.

Tìm hiểu thêm:  Cấp Chứng Nhận Hợp Quy - Hợp Chuẩn

Quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng bắt buộc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó bao gồm cả hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Yêu cầu chất lượng với các sản phẩm theo tiêu chuẩn nhập khẩu hoặc sản xuất không được thấp hơn những quy định kỹ thuật tương ứng cho cùng loại sản phẩm được nêu trong quy chuẩn.

Quy định bắt buộc khi công bố hợp quy

Công bố hợp quy có bắt buộc không? Công bố hợp quy là điều kiện cơ bản để hàng hóa, sản phẩm lưu thông ngoài thị trường. Đây là hoạt động bắt buộc với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

Công bố hợp quy sẽ là điều kiện bắt buộc phải thực hiện. Cá nhân, tổ chức có thể kiểm tra thông qua danh mục sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn hay còn gọi là sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm 2 do bộ ngành quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chi tiết về tính bắt buộc của công bố hợp quy được quy định tại khoản 1, điều 12, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Các sản phẩm, hàng hóa phải được đánh giá sự phù hợp theo quy định tại điều 5, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và nhận được giấy chứng nhận hợp quy theo đúng quy định thì sẽ tiến hành một hồ sơ để công bố hợp quy.

Thủ tục công bố hợp quy

Công bố hợp quy có bắt buộc không và được thực hiện như thế nào? Quá trình công bố hợp quy được tiến hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy. Cá nhân, tổ chức công bố hợp quy sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ thành hai bộ. Một bộ được sử dụng để lưu trữ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Bộ còn lại được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. Thành phần hồ sơ được phân loại dựa trên kết quả đánh giá hợp quy của tổ chức thứ ba chứng nhận hợp quy đã được chỉ định hoặc kết quả tự đánh giá sự phù hợp từ cá nhân, tổ chức công bố hợp quy.

Chi tiết thành phần hồ sơ được quy định tại điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Thủ tục công bố hợp quy được tiến hành như sau:

  • Đánh giá sự phù hợp

Tiến trình đánh giá sự phù hợp có thể do cá nhân, tổ chức công bố hợp quy tự mình thực hiện hoặc tiến hành bởi tổ chức chứng nhận đã được chỉ định theo đúng quy định pháp luật. Việc đánh giá hợp quy được tiến hành theo phương thức đánh giá sự phù hợp đã được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Tìm hiểu thêm:  Quy định về thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp từ một tổ chức đánh giá sự phù hợp ở nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài này phải được thừa nhận theo đúng quy định của pháp luật hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định. Toàn bộ kết quả đánh giá hợp quy sẽ là căn cứ để cá nhân, tổ chức tiến hành công bố hợp quy.

  • Đăng ký công bố hợp quy

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ với thành phần theo đúng quy định tại điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN để đăng ký bản công bố hợp quy. Quá trình này thực hiện tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định. Hồ sơ sẽ được xử lý đúng theo quy định tại điều 15, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Quy định thanh tra, kiểm tra công bố hợp quy

Cá nhân, tổ chức trong thời hạn chuông thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy có thể chịu anh chàng đẹp trai bất cứ lúc nào.

Quy định thanh tra, kiểm tra với cá nhân, tổ chức

Cá nhân, tổ chức công bố hợp quy phải có trách nhiệm duy trì sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa đã công bố hợp quy. Đồng thời cá nhân, tổ chức phải duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ đối với sản phẩm, nhạc Hóa đã công bố hợp quy. 

Công bố hợp quy có bắt buộc không? Hồ sơ công bố hợp quy được lập và lưu trữ để làm cơ sở cho việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước. quy định về lập và lưu trữ hồ sơ công bố hợp quy được chi tiết tại khoản 5, điều 16, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. 

Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng minh việc đảm bảo sự phù hợp của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định thanh tra, kiểm tra với tổ chức quản lý

Cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền sẽ thực hiện việc kiểm tra, thanh tra cũng như xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN cùng các quy định hiện hành khác liên quan. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm những quy định về công bố hợp quy thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được hỗ trợ kịp thời.

Bài viết liên quan