Chi tiết thành phần của hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm

 1. Trang chủ
 2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
 3. Chi tiết thành phần của hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm

Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức muốn đăng ký công bố hợp quy. Hồ sơ được chuẩn bị với thành phần khác nhau theo hai trường hợp là công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức thứ ba và công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của cá nhân, tổ chức đăng ký công bố hợp quy.

>>> Xem thêm

♦   Trách nhiệm của tổ chức khi tự công bố hợp quy sản phẩm

♦   Tham khảo chi phí công bố hợp quy 2020 chính xác

Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm

Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm

Hai trường hợp trong công bố hợp quy

Công bố hợp quy là việc cá nhân, tổ chức tự mình công bố hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Quá trình công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá giá sự phù hợp được tiến hành theo một trong số 8 phương thức quy định tại điều 5, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Vì vậy trước khi công bố hợp quy, cá nhân, tổ chức phải tiến hành chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa cần công bố hợp quy. Việc công bố hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật cũng như hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy theo hai trường hợp:

Trường hợp sử dụng kết quả chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và được tiến hành bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện.

Trường hợp sử dụng kết quả tự đánh giá sự phù hợp từ chính cá nhân, tổ chức công bố hợp quy.

Tổ chức thực hiện đánh giá, thử nghiệm sự phù hợp cho sản phẩm, hàng hóa phải đáp ứng được quy định tại khoản 3, 4 và 5, điều 3, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Trong trường hợp hàng hóa, sản phẩm công bố hợp quy được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì cá nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng.

Lúc này dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi hàng hóa, sản phẩm đã thực hiện đầy đủ những biện pháp quản lý theo quy định tại những quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Công bố hợp quy là quy định bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hóa phải công bố hợp quy trước khi lưu thông, sử dụng hoặc khai thác.

Thành phần hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm

Thành phần hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm được chuẩn bị dựa trên hai trường hợp sử dụng kết quả chứng nhận hợp quy đã nêu ở trên. Cụ thể như sau:

Tìm hiểu thêm:  Quy Trình Công Bố Hợp Quy và Chứng Nhận Hợp Quy

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá phù hợp từ bên thứ 3

Trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba là Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thì hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Mẫu bản công bố hợp quy số 2. CBHC/HQ được quy định tại Phụ lục III, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN;
 • Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức đăng ký công bố hợp quy như Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;
 • Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và mẫu dấu hợp quy cấp bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định cho cá nhân, tổ chức đăng ký công bố hợp quy.

Trường hợp sử dụng kết quả tự đánh giá sự phù hợp

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức sử dụng kết quả tự đánh giá sự phù hợp để đăng ký công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa thì hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy Mẫu số 2. CBHC/HQ được quy định tại Phụ lục III, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN;
 • Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức đăng ký công bố hợp quy như Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;
 • Trong trường hợp cá nhân, tổ chức công bố hợp quy đã có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp thì hồ sơ ơ cần chuẩn bị phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý vẫn còn hiệu lực;
 • Trong trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký công bố hợp quy chưa được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý từ tổ chức chứng nhận đã đăng ký thì hồ sơ cần chuẩn bị phải có quy trình sản xuất, kế hoạch giám sát hệ thống quản lý và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng áp dụng dựa trên Mẫu số 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN;
 • Bản sao y bản chính phiếu kết quả thử nghiệm mẫu từ tổ chức thử nghiệm đã đăng ký theo đúng quy định pháp luật trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy theo Mẫu số 5.BCĐG quy định tại Phụ lục III, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN, mẫu dấu hợp quy cùng các tài liệu có liên quan.
Tìm hiểu thêm:  Quy trình chứng nhận hợp quy và trách nhiệm của doanh nghiệp

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ được yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng hoặc đối chiếu với bản gốc. Cá nhân, tổ chức phải có trách nhiệm bổ sung hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Quy định khi nộp hồ sơ công bố hợp quy

Mẫu hồ sơ công bố hợp quy và các thông tin liên quan được quy định rõ tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ sẽ nộp đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xét duyệt. Theo đó cá nhân, tổ chức đăng ký công bố hợp quy phải chuẩn bị hồ sơ thành 2 bản.

Một bộ hồ sơ được lưu trữ tại đại cơ sở phục vụ cho yêu cầu kiểm tra, thanh tra sau này. Quy định về lưu trữ hồ sơ công bố hợp quy có tại khoản 5, điều 16, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Cụ thể:

 • Trong trường hợp cá nhân, tổ chức công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy từ tổ chức chứng nhận được chỉ định thì phải lưu trữ hồ sơ công bố hợp quy bao gồm các bản chính, bản sao giấy tờ theo quy định và hồ sơ đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận được chỉ định;
 • Trường hợp cá nhân, tổ chức công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá thì cần phải lưu trữ hồ sơ công bố hợp quy bao gồm các khoản chính, bản sao giấy tờ theo quy định và hồ sơ tự đánh giá giám sát của cá nhân, tổ chức theo kế hoạch giám sát.

Một bộ hồ sơ sẽ được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để thẩm duyệt. Cá nhân, tổ chức có thể gửi bằng cách nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện. 

Thời gian xử lý hồ sơ công bố hợp quy

Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sẽ được xử lý sau khi gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

 • Trong trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ thì cơ quan chuyên ngành sẽ thông báo bằng văn bản trong thời gian 3 ngày làm việc.
 • Trong trường hợp hồ sơ đăng ký ý công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ thì cơ quan chức năng sẽ ban hành giấy công bố hợp quy hay thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký. 
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không hợp lệ thì sẽ có thông báo bằng văn bản về lý do không tiếp nhận hồ sơ gửi đến cá nhân, tổ chức đã đăng ký.

Mọi thông tin xin liên hệ đến Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế qua Hotline 0908 060 060 để được giải đáp chi tiết nhé.

Bài viết liên quan