Khái quát nội dung chính của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000

 1. Trang chủ
 2. ISO 9001
 3. Khái quát nội dung chính của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000

TCVN ISO 9001 2000 là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam Nam được ban hành để giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001:2000 do tổ chức ISO xuất bản. Nội dung chính của tiêu chuẩn này là gì? Hiện nay tiêu chuẩn ISO 9001:2000 còn hiệu lực hay không?

>>> XEM THÊM

♦  ISO 9001:2000 và các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001 cần biết

♦  Điều kiện và quy trình cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 13485 mới nhất

TCVN ISO 9001 2000

TCVN ISO 9001 2000

Đôi nét về về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam được ban hành để để giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 là một trong các phiên bản thuộc tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn ISO 9001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

Trong đó tiêu chuẩn ISO 9001 được đánh giá là tiêu chuẩn cốt yếu trong cả bộ tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến hệ thống quản lý chất lượng. Bên cạnh tiêu chuẩn ISO 9001, bộ tiêu chuẩn ISO 9000 còn có Tiêu chuẩn ISO 9000 – Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng; Tiêu chuẩn ISO 9004 – Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả; Tiêu chuẩn ISO 19011 – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 là phiên bản thứ 3 do tổ chức ISO – International Organization for Standardization – Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa ban hành vào năm 2000 để thay thế cho cho phiên bản trước đó là tiêu chuẩn ISO 9001:1994. 

Tương ứng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu cũng được ban hành để thay thế cho phiên bản trước đó là Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN ISO 9001:1996 – Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.

Nội dung của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN ISO 9001:2000 được ban hành để quy định những yêu cầu đối với hệ thống chất lượng khi doanh nghiệp, tổ chức muốn chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm một cách ổn định để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như những yêu cầu chế định thích hợp.

Tiêu chuẩn này hướng đến nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua áp dụng hệ thống có hiệu quả bao gồm cả những quá trình để cải tiến liên tục hệ thống cũng như đảm bảo sự phù hợp với những yêu cầu của khách hàng, yêu cầu chế định được triển khai.

Tìm hiểu thêm:  Hướng dẫn sử dụng IMS (ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001)

Các yêu cầu thuộc tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 mang tính tổng quát để áp dụng cho mọi tổ chức trực không phân biệt về mặt quy mô, địa điểm, loại hình hay sản phẩm cung ứng. Trong trường hợp có yêu cầu nào đó thuộc tiêu chuẩn không thể áp dụng do bản chất của doanh nghiệp và sản phẩm được sản xuất thì có thể xem xét yêu cầu đó như một ngoại lệ.

Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn này bao gồm các mục chính như sau:

 • Phạm vi
 • Tiêu chuẩn trích dẫn
 • Thuật ngữ và định nghĩa
 • Hệ thống quản lý chất lượng
 • Trách nhiệm của lãnh đạo
 • Quản lý nguồn lực
 • Tạo sản phẩm
 • Theo dõi và đo lường.

Yêu cầu chung với hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 2000

Các tổ chức xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 cần phải tiến hành xây dựng, triển khai, lập văn bản và duy trì hệ thống quản lý chất lượng. Đồng thời tổ chức phải thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống thông qua các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Tổ chức phải nhận biết những quá trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng và triển khai chúng trong toàn bộ tổ chức của mình. Trong quá trình đó phải xác định được trình tự và mối tương tác giữa các quá trình với nhau. Tổ chức, doanh nghiệp phải xác định đúng chuẩn mực cũng như các phương pháp cần thiết để đảm bảo cho quá trình tác nghiệp và kiểm soát các quá trình hiệu quả.

Nguồn lực và thông tin cần thiết phải được đảm bảo sẵn có nhằm hỗ trợ cho hoạt động tác nghiệp và theo dõi các quá trình. Các quá trình phải được đo lường, theo dõi và phân tích theo quy định tại phần 8 thuộc tiêu chuẩn này. Ngoài ra doanh nghiệp còn phải thực hiện những hành động cần thiết nhằm đạt được kết quả theo đúng dự định và tiến hành cải tiến liên tục các quá trình để hoàn thiện hơn nữa hệ thống quản lý chất lượng.

Các quá trình cần được xem xét trong TCVN ISO 9001 2000

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 hướng đến mục đích là hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Vì vậy các quá trình mà tổ chức, doanh nghiệp thực hiện khi xây dựng hệ thống đều liên quan đến khách hàng. Tổ chức, doanh nghiệp cần phải xác định rõ yêu cầu mà khách hàng đưa ra bao gồm cả những yêu cầu liên quan đến hoạt động giao hàng và sau khi giao hàng.

Những yêu cầu không được khách hàng công bố nhưng vẫn cần thiết cho việc sử dụng hoặc yêu cầu chế định, yêu cầu pháp luật liên quan đến sản phẩm, yêu cầu bổ sung khác mà doanh nghiệp, trước xác định đều cần phải xem xét. Doanh nghiệp sẽ xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm và tiến hành sao cho phải đảm bảo được:

 • Yêu cầu về sản phẩm đã được định rõ;
 • Các yêu cầu trong đơn đặt hàng hoặc hợp đồng khác với những gì đã nêu trước đó đều phải được giải quyết;
 • Tổ chức có khả năng đáp ứng được những yêu cầu đã định;
 • Tổ chức phải duy trì hồ sơ kết quả của việc xem xét và những hoạt động này sinh từ quá trình xem xét.
Tìm hiểu thêm:  Mô hình ISO 9001 2000 2008 và thay đổi trong phiên bản 2015

Trong trường hợp khách hàng đưa ra những yêu cầu không bằng văn bản thì các yêu cầu đó phải được tổ chức đó khẳng định trước khi chấp nhận. trong trường hợp yêu cầu của khách hàng về sản phẩm thay đổi thì tổ chức phải đảm bảo những văn bản tương ứng cũng được sửa đổi và những cá nhân liên quan nhận thức được thay đổi đó.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 còn hiệu lực không?

Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 thực chất đã hết hạn và được thay thế bằng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 xuất bản vào năm 2008 và tương đương với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2015, tổ chức ISO tiếp tục ban hành văn bản thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Phiên bản ISO 9001:2015 là văn bản hiện hành đang có hiệu lực trong thời điểm hiện tại tại sao áp dụng cho quá trình quản lý chất lượng của các doanh nghiệp bao gồm những quá trình tạo ra và kiểm soát sản phẩm, dịch vụ của tổ chức cung cấp cũng như những quy định kiểm soát có hệ thống hoạt động nhằm đảm bảo có thể đáp ứng được nhu cầu, mong đợi từ phía khách hàng..

Như vậy tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 đã hết hiệu lực. Các tổ chức, doanh nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hiện nay và áp dụng theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001 2015 với văn bản tương đương là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN ISO 9001:2015. 

Thay đổi trong cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001

Phiên bản ISO 9001 2000 tổng cộng có 8 phần như đã nêu. Tuy nhiên phiên bản mới nhất ban hành năm 2015 lại có tổng cộng đến 10 phần. Trong đó 3 phần đầu tiên là phần giới thiệu bao gồm phạm vi; tiêu chuẩn trích dẫn; thuật ngữ và định nghĩa gần như được giữ nguyên.

5 phần còn lại trong tiêu chuẩn ISO 9001 2000 đã được thay thế thành 7 phần khác dựa theo bố cục của chu trình PDCA – Plan Do Check Act bao gồm:

 • Plan – bao gồm 4 phần là Bối cảnh của tổ chức; Sự lãnh đạo; Hoạch định; Hỗ trợ;
 • Do – Phần 8 – Vận hành;
 • Check – Phần 9 – Đánh giá hoạt động;
 • Act – Phần 10 – Cải tiến.

Mọi thắc mắc liên quan đến tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 quý vị có thể liên hệ đến Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được giải đáp chi tiết nhé.

Bài viết liên quan