Quy trình đánh giá chứng nhận công bố hợp quy theo phương thức 1

 1. Trang chủ
 2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
 3. Quy trình đánh giá chứng nhận công bố hợp quy theo phương thức 1

Chứng nhận công bố hợp quy là yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trước khi lưu thông trên thị trường. Có tổng cộng 8 phương thức đánh giá sự phù hợp để cấp chứng nhận hợp quy. Vậy quy trình đánh giá theo phương thức 1 như thế nào?

>> Xem thêm

Thủ tục và chi phí chứng nhận hợp quy

Quy trình chứng nhận hợp quy và trách nhiệm của doanh nghiệp

Chứng nhận công bố hợp quy

Chứng nhận công bố hợp quy

Đối tượng phải chứng nhận công bố hợp quy

Giấy chứng nhận hợp quy là hình thức chứng nhận thông qua hoạt động đánh giá, xác nhận về chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, đối tượng phải công bố hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Giấy chứng nhận hợp quy được cấp bởi tổ chức chứng nhận sự phù hợp đáp ứng được chỉ định theo đúng quy định pháp luật.

Toàn bộ quá trình cấp giấy chứng nhận hợp quy được tiến hành thông qua thỏa thuận của cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh đối tượng phải chứng nhận hợp quy với tổ chức chứng nhận sự phù hợp. quy chuẩn được sử dụng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn kỹ thuật theo đối yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Đối tượng phải chứng nhận công bố hợp quy được quy định rõ tại khoản 1, điều 12, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Theo đó, “Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành”.

Tại đây cũng chú thích rõ, chứng nhận và công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc với các cá nhân, tổ chức kinh doanh sản phẩm phải chứng nhận hợp quy. hoạt động này được thực hiện trước khi sản phẩm được lưu thông ra ngoài thị trường. Những sản phẩm, hàng hóa phải công bố hợp quy được quy định tại 7 danh mục do bộ quản lý ngành chịu trách nhiệm.

Trình tự đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 1

Chứng nhận công bố hợp quy có tổng cộng 8 phương thức đánh giá sự phù hợp. Tùy thuộc vào từng sản phẩm, hàng hóa cụ thể tổ chức đánh giá sự phù hợp sẽ lựa chọn phương thức tương ứng. Phương thức 1 – Thử nghiệm mẫu điển hình được tiến hành thông qua 4 bước như sau:

Bước 1: Lấy mẫu

Sản phẩm, hàng hóa đăng ký chứng nhận hợp quy sẽ được tiến hành lấy mẫu điển hình. Mẫu điển hình của hàng hóa, sản phẩm được hiểu là mẫu đại diện cho một loại, một kiểu cụ thể của sản phẩm, hàng hóa sản xuất theo cùng một dạng thiết kế cuối cùng một điều kiện, sử dụng cùng một loại nguyên vật liệu. Số lượng mẫu được lấy điển hình phải đảm bảo đủ cho quá trình thử nghiệm và lưu mẫu.

Tìm hiểu thêm:  Quy trình và phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy sơn Jotun

Bước 2: Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm

Mẫu hàng hóa, sản phẩm được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm. phòng thử nghiệm này phải đảm bảo đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo đúng quy định pháp luật. Trong đó có thể bao gồm cả phòng thử nghiệm của đơn vị sản xuất. Ưu tiên sử dụng những phòng thử nghiệm đã được chỉ định và công nhận. 

Từ mẫu đã được lấy quá trình đánh giá mẫu thử nghiệm sẽ được tiến hành. Mục đích nhằm kiểm tra các đặc tính của hàng hóa, sản phẩm cần thử nghiệm cũng như phương pháp thử nghiệm được quy định theo đúng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Bước này thực hiện yêu cầu kỹ thuật chuyên môn.

Bước 3: Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp

Sau khi tiến hành đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm thì sẽ phải xử lý kết quả đó. Bước này thực hiện bằng cách xem xét những đặc tính của hàng hóa, sản phẩm thông qua kết quả thử nghiệm mẫu đã thu được so sánh với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Bước 4: Kết luận về sự phù hợp

Kết luận về sự phù hợp được thực hiện khi so sánh giữa sản phẩm, đăng ký chứng nhận công bố hợp quy với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Hàng hóa, sản phẩm được xe là phù hợp trong trường hợp tất cả chỉ tiêu của mẫu thử nghiệm đều phù hợp với mức quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Nguyên tắc áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp số 1

phương thức đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn nói chung và phương thức số 1 nói riêng áp dụng cho từng loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, quá trình, môi trường cụ thể do tổ chức chứng nhận công bố hợp quy lựa chọn dựa trên các phương thức đánh giá sự phù hợp được quy định tại điều 5, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Phương thức đánh giá sự phù hợp số 1 được lựa chọn cần phải thích hợp với đối tượng đánh giá để đảm bảo độ tin cậy cho kết quả đánh giá sự phù hợp. phương thức đánh giá sự phù hợp áp dụng cho đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Phương thức đánh giá sự phù hợp số 1 được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm, hàng hóa đáp ứng được hai điều kiện bao gồm:

 • Thiết kế của hàng hóa, sản phẩm cho phép xác định được hàng hóa, sản phẩm đó theo từng kiểu, từng loại đặc trưng;
 • Không tiến hành xem xét được những yêu cầu đảm bảo duy trì ổn định của chất lượng.
Tìm hiểu thêm:  Trách nhiệm của tổ chức khi tự công bố hợp quy sản phẩm

Toàn bộ quá trình chứng nhận hợp quy cũng như chứng nhận hợp quy trung tâm 3 được tiến hành hôm qua bên thứ ba là đơn vị đánh giá sự phù hợp đáp ứng đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật.

Trình tự chứng nhận hợp quy

Trình tự chứng nhận hợp quy được tiến hành dựa trên sự thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa mà mình muốn đưa ra thị trường với tổ chức đánh giá sự phù hợp. Về cơ bản thì tiến trình chứng nhận hợp quy bao gồm các bước:

 • Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa tiến hành nộp hồ sơ cho tổ chức đánh giá sự phù hợp mà mình muốn.
 • Đơn vị cung cấp dịch vụ tiến hành xem xét và xác định sự phù hợp, tính đầy đủ đối với hồ sơ đăng ký của cá nhân, tổ chức có nhu cầu.
 • Đánh giá ban đầu về những điều kiện chứng nhận tại cơ sở trong trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký có yêu cầu.
 • Thỏa thuận về dịch vụ và tiến hành ký kết hợp đồng chứng nhận hợp quy.
 • Đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa muốn chứng nhận hợp quy. trình tự cụ thể được tiến hành theo nội dung của phương thức một. Trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa phù hợp với phương thức khác thì đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ áp dụng theo hình thức tương ứng. nội dung cơ bản bao gồm đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản xuất của tổ chức, lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá mẫu điển hình.
 • Lên báo cáo đánh giá sự phù hợp dựa trên kết quả thử nghiệm mẫu đã thu được.
 • Trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa đăng ký chứng nhận hợp quy đáp ứng được yêu cầu thì đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký.
 • Thực hiện giám sát sau chứng nhận định kỳ 9-12 tháng/ lần tùy thuộc vào từng sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp quy.

Sau khi hoàn tất chứng nhận công bố hợp quy và nhận được giấy chứng nhận hợp quy thì các cá nhân, tổ chức phải tiến hành công bố hợp quy theo đúng quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Thông tin công bố hợp quy được tiến hành rộng rãi trên phương tiện thông tin để khách hàng có thể nắm bắt dễ dàng.

Quý vị muốn biết rõ hơn về các phương thức đánh giá sự phù hợp khác? quý vị muốn biết chi tiết hơn về dịch vụ chứng nhận hợp quy? Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế hoặc liên hệ qua Hotline 0908 060 060 để được tư vấn miễn phí nhé!

Bài viết liên quan