Yêu cầu quản lý nguồn lực theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000 2007

 1. Trang chủ
 2. ISO 22000
 3. Yêu cầu quản lý nguồn lực theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000 2007

Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN ISO 22000 2007 có giá trị tương đương với tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được ban hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2005 bởi tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. Trong đó nguồn lực được coi là một tiêu chí quan trọng để áp dụng tiêu chuẩn này.

>>> Xem thêm

♦    Tổng hợp những điều không thể không biết về chứng nhận ISO 22000:2018

♦    Nội dung download ISO 22000 2018 và điều kiện đạt chứng nhận

ISO 22000 2007

ISO 22000 2007

Sơ lược về tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007

Tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007 được ban hành như phiên bản tiếng Việt của tiêu chuẩn ISO 22000:2005. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 22000 Food Safety Management Systems – Requirements for any organization in the food chain – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm.

Tiêu chuẩn được biên soạn bởi Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị và công bố bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam với nội dung của tiêu chuẩn ISO 22000:2005 ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007 quy định về các yêu cầu đối với những tổ chức nằm trong chuỗi thực phẩm. Toàn bộ tiêu chuẩn này nhằm mục đích xác định sự hiện diện của những mối nguy về vấn đề an toàn thực phẩm trong mọi công đoạn của chuỗi thực phẩm.

Từ đó đưa ra biện pháp xử lý, kiểm soát thích hợp để ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm thiểu đến mức có thể chấp nhận được. Tiêu chuẩn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm kết hợp với những yếu tố quan trọng đã được thừa nhận để đảm bảo an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm, hướng đến an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Cơ sở sở xây dựng tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007

Thực chất trước khi tiêu chuẩn ISO 22000:2005 ra đời đã có nhiều văn bản, tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO tiến hành rà soát và xây dựng tiêu chuẩn ISO 22000 dựa trên cơ sở của tiêu chuẩn ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng.

Kết hợp với đó là các chương trình tiên quyết cùng 7 nguyên tắc của Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP. Việc áp dụng các chương trình, hệ thống và tiêu chuẩn này góp phần tạo một môi trường an toàn để tổ chức triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007.

Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp yêu cầu xem xét của lãnh đạo theo TCVN ISO 22000:2005

Tổ chức cần thiết lập, vận hành và cập nhật các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong khuôn khổ của hệ thống quản lý có cấu trúc là kết hợp với những hoạt động quản lý chung của tổ chức. tiêu chuẩn này có thể áp dụng độc lập với những tiêu chuẩn của của hệ thống quản lý khác do tổ chức khi show ban hành.

Do được xây dựng dựa trên cơ sở của hệ thống HACCP nên tổ chức có thể sử dụng các nguyên tắc của hệ thống này và áp dụng theo 12 bước được Ủy ban tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế CODEX đưa ra. Việc áp dụng theo hệ thống HACCP và các chương trình tiên quyết giúp kiểm soát mối nguy có hiệu lực để phòng ngừa nguy hại về an toàn thực phẩm.

Yêu cầu về quản lý nguồn lực theo tiêu chuẩn ISO 22000:2007

Các tổ chức triển khai tiêu chuẩn TCVN ISO 22000 2007 buộc phải xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Quá trình này chỉ có thể đạt được khi tổ chức cung cấp đầy đủ nguồn lực cho việc thiết lập, triển khai, duy trì và cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Quy định quản lý nguồn lực và nhóm an toàn thực phẩm

Mọi hoạt động sẽ chịu sự quản lý từ lãnh đạo cao nhất của tổ chức và giám sát bởi nhóm an toàn thực phẩm. Tổ chức phải thành lập nhóm an toàn thực phẩm để chịu trách nhiệm triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000.

Nhóm an toàn thực phẩm được thành lập với các thành viên có kiến thức đa ngành, phát biểu về việc sản xuất sản phẩm thực phẩm của tổ chức. Đồng thời các thành viên phải có kinh nghiệm trong việc triển khai, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007.

Lãnh đạo cao nhất là người chỉ định trưởng nhóm an toàn thực phẩm. Trưởng nhóm an toàn thực phẩm có trách nhiệm và quyền hạn bao gồm:

 • Quản lý nhóm an toàn thực phẩm và tổ chức những hoạt động của nhóm;
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo quá trình đào tạo và giáo dục đối với các thành viên trong nhóm và an toàn thực phẩm;
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được thiết lập, triển khai, duy trì và cập nhật;
 • Chịu trách nhiệm báo cáo trò lãnh đạo cao nhất của tổ chức về hiệu lực và tính phù hợp của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm;
 • Chịu trách nhiệm trong việc liên hệ với những tổ chức bên ngoài có liên quan đến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của tổ chức.

Yêu cầu về nguồn nhân lực

Tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007 yêu cầu nhóm an toàn thực phẩm và những cá nhân khác phải tiến hành hoạt động có ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm là người có năng lực và có kiến thức chuyên môn, đã được đào tạo, có kỹ năng và có kinh nghiệm phù hợp với việc triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Tìm hiểu thêm:  ISO 22000 là gì?

Trong trường hợp tổ chức cần có sự hỗ trợ từ chuyên gia bên ngoài để xây dựng, vận hành hoặc đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thì phải có hồ sơ về việc thỏa thuận hoặc hợp đồng xác định quyền hạn và trách nhiệm của chuyên gia đó. Đồng thời tổ chức phải:

 • Xác định được năng lực cần thiết đối với từng cá nhân mà hoạt động của họ có ảnh hưởng tới vấn đề an toàn thực phẩm;
 • Tổ chức phải có trách nhiệm đào tạo hoặc thực hiện hoạt động khác để đảm bảo các cá nhân có được năng lực cần thiết;
 • Tổ chức cần đảm bảo những cá nhân chịu trách nhiệm đối với quá trình theo dõi, khắc phục cũng như hành động khắc phục của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đều được đào tạo;
 • Tổ chức phải tiến hành đánh giá việc áp dụng cũng như tính hiệu lực của ban hành động trên;
 • Tổ chức cần đảm bảo rằng những cá nhân nhận thức được sự liên quan và tầm quan trọng của các hoạt động riêng lẻ trong việc đóng góp vào an toàn thực phẩm của tổ chức;
 • Đảm bảo yêu cầu đối với việc trao đổi thông tin có hiệu quả được mọi cá nhân trong tổ chức có ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm hiểu rõ;
 • Duy trì được hồ sơ tương ứng về việc đào tạo và những hoạt động đào tạo, theo dõi và khắc phục.

Yêu cầu về cơ sở vật chất và môi trường làm việc

Tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007 quy định về các yêu cầu đối với nguồn lực bao gồm cả cơ sở vật chất và môi trường làm việc. Theo đó các tổ chức phải có trách nhiệm cung cấp nguồn lực cho quá trình thiết lập, duy trì cơ sở hạ tầng cần thiết để có thể thực hiện được những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000.

Đồng thời tổ chức phải có trách nhiệm cung cấp nguồn lực cho việc thiết lập, quản lý và duy trì một môi trường làm việc an toàn và cần thiết để có thể thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000 và TCVN ISO 22000.

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn TCVN ISO 22000 phiên bản 2007 đã có nhiều thay đổi. Tổ chức ISO đã ban hành phiên bản mới cho tiêu chuẩn ISO 22000 vào ngày 19 tháng 6 năm 2018. tương ứng với đó phiên bản TCVN ISO 22000 2018 cũng được ban hành để thay thế cho phiên bản 2007.

Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được giải đáp chính xác nhé!

Bài viết liên quan