Tổng hợp yêu cầu xem xét của lãnh đạo theo TCVN ISO 22000:2005

 1. Trang chủ
 2. ISO 22000
 3. Tổng hợp yêu cầu xem xét của lãnh đạo theo TCVN ISO 22000:2005

TCVN ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam có giá trị tương đương với tiêu chuẩn ISO 22000:2005 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. Tiêu chuẩn này có tổng cộng 8 điều khoản. Trong đó điều khoản 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo đóng vị trí quan trọng quyết định toàn bộ việc áp dụng tiêu chuẩn

>>> Xem thêm

♦   Quy định về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 PDF

♦  Khái quát nội dung và phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005

TCVN ISO 22000:2005

TCVN ISO 22000:2005

Yêu cầu đối với cam kết của lãnh đạo

Tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2005 có giá trị tương đương với Tiêu chuẩn ISO 22000 2005 ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2005 của Tổ chức ISO. ISO 22000 Food Safety Management Systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm) quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Trong đó lãnh đạo đóng vai trò vô cùng quan trọng. Lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải có cam kết cung cấp bằng chứng về việc xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Đồng thời lãnh đạo cao nhất phải cam kết cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống bằng cách:

 • Chứng tỏ các mục tiêu kinh doanh của tổ chức hỗ trợ cho vấn đề an toàn thực phẩm;
 • Truyền đạt tầm quan trọng của việc thỏa mãn yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 222 và các yêu cầu luật định, chế định, yêu cầu của khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm tới toàn bộ tổ chức;
 • Thiết lập các chính sách an toàn thực phẩm;
 • Tiến hành các xem xét của lãnh đạo;
 • Đảm bảo tính sẵn có từ những nguồn lực của tổ chức hoặc nguồn lực bên ngoài.

Chính sách an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2005 yêu cầu lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải xác định, lập văn bản và có thông báo về chính sách an toàn thực phẩm. Theo đó chính sách an toàn thực phẩm cần phải đảm bảo:

 • Tính thích hợp với vai trò của tổ chức trong chuỗi thực phẩm;
 • Tính phù hợp với những yêu cầu luật định, chế định và các yêu cầu an toàn thực phẩm đã thỏa thuận với khách hàng trước đó;
 • Chính sách phải được truyền đạt, triển khai và duy trì ở mọi cấp độ trong tổ chức;
 • Chính sách phải được xem xét liên tục để đảm bảo tính thích hợp;
 • Chính sách phải được trao đổi thông tin thích hợp và hỗ trợ bởi các mục tiêu có thể đo lường được.
Tìm hiểu thêm:  Tóm tắt ISO 22000:2018 qua nội dung 10 điều khoản

Hoạch định Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Lãnh đạo cao nhất của tổ chức cần phải đảm bảo việc hoạch định cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phải được tiến hành sao cho thỏa mãn được các yêu cầu của TCVN ISO 22000:2015 hay chính xác hơn là tiêu chuẩn TCVN ISO 22000 phiên bản 2005 và mục tiêu của tổ chức hướng đến an toàn thực phẩm.

Đồng thời lãnh đạo cao nhất còn phải đảm bảo tính nhất quán của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Tính nhất quán phải được duy trì khi các thay đổi đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được hoạch định và tiến hành.

Trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo

Lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải xác định và thông báo trong toàn bộ tổ chức về trách nhiệm và quyền hạn của mình. Mục đích nhằm đảm bảo việc hoạt động cũng như duy trì hiệu lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiến hành đúng theo hoạch định.

Mỗi cá nhân trong tổ chức đều phải có trách nhiệm báo cáo các vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho một hoặc những người đã được chỉ định. Người được chỉ định phải có trách nhiệm và quyền hạn nhất định trong việc triển khai cũng như là hồ sơ về các hoạt động đó.

Yêu cầu với trưởng nhóm an toàn thực phẩm

TCVN ISO 22000:2005 không chỉ quy định đối với cảnh đạo cao nhất mà còn đưa ra yêu cầu cho trưởng nhóm an toàn thực phẩm. Trưởng nhóm an toàn thực phẩm được chỉ định bởi lãnh đạo cao nhất của tổ chức. Người này sẽ có trách nhiệm và một số quyền hạn bao gồm:

 • Quản lý nhóm an toàn thực phẩm và thực hiện các hoạt động của nhóm;
 • Đảm bảo quá trình đào tạo và giáo dục liên quan đến các thành viên trong nhóm được tiến hành;
 • Đảm bảo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được thiết lập, áp dụng, duy trì và cập nhật liên tục;
 • Báo cáo cho lãnh đạo cao nhất của tổ chức về sự phù hợp và hiệu lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Yêu cầu trao đổi thông tin

Nguồn thông tin được trao đổi bao gồm thông tin bên ngoài và thông tin nội bộ. TCVN ISO 22000:2005 quy định rõ về yêu cầu trong trao đổi thông tin. Theo đó trao đổi thông tin với bên ngoài nhằm đảm bảo nguồn thông tin sẵn có, đầy đủ về các vấn đề liên quan tới an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm. 

Tổ chức phải thiết lập, duy trì và thực hiện các cách thức hiệu quả để có thể tiến hành trao đổi thông tin với cơ quan cung ứng, nhà thầu, khách hàng, người tiêu dùng, cơ quan luật pháp và chế định, các tổ chức khác có tác động hoặc có thể chịu ảnh hưởng từ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Tìm hiểu thêm:  Đánh giá sự thay đổi giữa 2 phiên bản ISO 22000 word 

Ngược lại quá trình trao đổi thông tin nội bộ diễn ra bên trong tổ chức. Tổ chức phải thiết lập, triển khai và duy trì các cách thức hiệu quả để có thể trao đổi thông tin với các thành viên về những vấn đề ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Mục đích của trao đổi thông tin nội bộ là duy trì tính hiệu lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Tổ chức phải đảm bảo rằng nhóm an toàn thực phẩm được thông báo các thay đổi một cách kịp thời và không giới hạn trong một số yếu tố như sản phẩm, sản phẩm mới, nguyên liệu thô, thành phần và dịch vụ…

Chuẩn bị sẵn sàng và giải quyết tình huống khẩn cấp

TCVN ISO 22000:2005 yêu cầu lãnh đạo cao nhất phải thiết lập, triển khai và duy trì các thủ tục để có thể quản lý các tình huống khẩn cấp hoặc sự cố có thể ảnh hưởng tới vấn đề an toàn thực phẩm liên quan đến vai trò của tổ chức trong chuỗi thực phẩm.

Xem xét của lãnh đạo

Lãnh đạo cao nhất trong tổ chức phải xem xét hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của mình trong các giai đoạn được hoạch định nhằm đảm bảo tính phù hợp, sự thích đánh ảnh và hiệu lực luôn được duy trì liên tục. quá trình này phải bao gồm cả việc đánh giá cơ hội cải tiến và nhu cầu thay đổi về hệ thống quản lý thực phẩm cùng chính sách an toàn thực phẩm.

Hồ sơ về quá trình xem xét của lãnh đạo cũng phải được duy trì. Quá trình này cần thực hiện với hai tiêu chí là đầu vào và đầu ra của việc xem xét. Trong đó:

Đầu vào của việc xem xét

đầu vào của việc xem xét cần phải bao gồm những không giới hạn trong các thông tin về hành động từ hoạt động xem xét của lãnh đạo trước đó; phân tích kết quả của những hành động kiểm tra xác nhận; các trường hợp thay đổi có thể ảnh hưởng tới vấn đề an toàn thực phẩm; tình huống khẩn cấp, thu hồi hoặc rủi ro; kết quả xem xét của những hành động cập nhật hệ thống; xem xét hoạt động trao đổi thông tin; đánh giá hoặc kiểm tra của bên ngoài.

Đầu ra của việc xem xét

TCVN ISO 22000:2005 quy định đầu ra của hoạt động xem xét bao gồm các quyết định hoặc hành động liên quan đến sự đảm bảo an toàn thực phẩm; sự cải tiến tính hiệu lực đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; nhu cầu về nguồn lực; các xem xét đối với chính sách an toàn thực phẩm và mục tiêu liên quan.

Quý vị có thắc mắc xin liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được giải đáp chi tiết nhé!

Bài viết liên quan