Tầm quan trọng của bối cảnh tổ chức trong tiêu chuẩn ISO 45001:2018

 1. Trang chủ
 2. ISO 45001
 3. Tầm quan trọng của bối cảnh tổ chức trong tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO vào tháng 3 năm 2018. Tiêu chuẩn này đưa ra những yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OH & S nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa tình trạng thương tích, bệnh tật, tử vong liên quan đến lao động. Trong đó mỗi cảnh tổ chức đóng vai trò vô cùng quan trọng.

>>> Xem thêm

♦  Tổng hợp tài liệu theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tiếng Việt

♦  Tìm hiểu cấu trúc và nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 45001 song ngữ

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Vị trí của điều khoản “Bối cảnh tổ chức”

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được xây dựng theo cấu trúc cấp cao HLS vốn được Tổ chức ISO sử dụng phổ biến cho các tiêu chuẩn hiện hành. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên và cũng là tiêu chuẩn duy nhất tính đến thời điểm hiện tại được xây dựng hoàn thiện dành cho hệ thống quản lý an toàn an và sức khỏe nghề nghiệp.

Theo đó tiêu chuẩn này có cấu trúc nội dung gồm 10 điều khoản. Trong đó 3 điều khoản đầu tiên tương ứng lần lượt là Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa được xây dựng giống với các tiêu chuẩn ISO khác. Tổ chức ISO xây dựng như vậy nhằm làm thống nhất và có thể tích hợp nhiều tiêu chuẩn ISO với nhau trong cùng một tổ chức, một doanh nghiệp.

Cấu trúc 7 phần còn lại tương ứng với 7 điều khoản từ điều khoản 4 đến điều khoản 10 là nội dung của tiêu chuẩn ISO 45001. Những điều khoản này đưa ra các yêu cầu đối với tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt về loại hình sản xuất kinh doanh, quy mô hay địa điểm trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Cụ thể bao gồm:

 • Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức;
 • Điều khoản 5 – Sự lãnh đạo và sự tham gia của người lao động;
 • Điều khoản 6 – Hoạch định;
 • Điều khoản 7 – Hỗ trợ;
 • Điều khoản 8 – Thực hiện;
 • Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả thực hiện;
 • Điều khoản 10 – Cải tiến.

Nội dung của điều khoản “Bối cảnh tổ chức”

Bối cảnh tổ chức là điều khoản 4 trong số 10 điều khoản của tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Theo đó các tổ chức phải hiểu rõ bối cảnh của mình cũng như nhu cầu của người lao động, các bên liên quan khác. Như vậy mới có thể đáp ứng được mong đợi của mọi người để triển khai Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Tìm hiểu thêm:  Download ISO 45001:2018 và các tài liệu cần chuẩn bị

Hiểu rõ về tổ chức và bối cảnh của tổ chức

Yêu cầu đầu tiên là tổ chức, doanh nghiệp phải xác định được những vấn đề nội bộ và bên ngoài liên quan đến mục đích hoạt động của mình và có ảnh hưởng tới khả năng đạt được kết quả dự kiến đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp khi triển khai.

Hiểu nhu cầu và mong đợi của người khác

Tổ chức, doanh nghiệp triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cần phải hiểu rõ được nhu cầu và mong đợi của người lao động cũng như các bên quan tâm khác. Tổ chức cần phải xác định:

 • Đối tượng người lao động và các liên quan tâm khác có liên quan tới hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Xác định nhu cầu và mong đợi của lao động và những bên quan tâm khác;
 • Xác định những nhu cầu và mong đợi nào có thể trở thành yêu cầu pháp lý hoặc yêu cầu khác.

Xác định phạm vi của hệ thống OH & S

Tổ chức, doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cần phải xác định rõ những ranh giới, khả năng có thể triển khai của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nhằm thiết lập phạm vi của hệ thống một cách chính xác. Trong quá trình đó, tổ chức, doanh nghiệp cần phải:

 • Xem xét lại những vấn đề nội bộ và bên ngoài đã được đề cập trong yêu cầu “Hiểu rõ về tổ chức và bối cảnh tổ chức”;
 • Tính đến những yêu cầu đã được đề cập trong “Hiểu nhu cầu và mong đợi của người lao động, các bên quan tâm khác”;
 • Tính để những hoạt động liên quan tới quá trình hoạch định hoặc đã được thực hiện.

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phải bao gồm những hoạt động, dịch vụ và sản phẩm thuộc phạm vi kiểm soát, chịu ảnh hưởng của tổ chức, doanh nghiệp có tác động tới kết quả thực hiện an toàn và sức khỏe lao động của tổ chức đó. Tạm biệt cần phải sẵn có và thông tin dưới dạng văn bản.

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 PDF sử dụng thuật ngữ về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp với tên gọi Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động. Đây là cách gọi được sử dụng trong tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN ISO 45001:2018 tương đương với văn bản ISO 45001:2018 do tổ chức ISO ban hành.

Theo đỏ tổ chức giải thiết lập, thực hiện, duy trì cũng như cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Trong đó bao gồm các quá trình cần thiết mà sự tương tác giữa chúng nhằm đảm bảo sự phù hợp với những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001.

Tìm hiểu thêm:  3 bước bắt buộc khi đánh giá chứng nhận ISO 45001 2016

Khái quát yêu cầu khi xác định bối cảnh của tổ chức

Quá trình xác định bối cảnh của tổ chức và liệt kê những bên liên quan là hai bước đầu tiên trong quá trình triển khai hoặc chuyển đổi từ tiêu chuẩn OHSAS 18001 sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Theo đó việc xác định bối cảnh của tổ chức yêu cầu doanh nghiệp, đơn vị thực hiện phải xem xét những vấn đề bên ngoài và bên trong liên quan tới mục đích, định hướng chiến lược và khả năng đạt được kết quả mong muốn của doanh nghiệp. Cụ thể:

Khái quát nội dung xác định bối cảnh của tổ chức

Mọi yêu cầu mà thông tin liên quan phải có quan hệ trực tiếp đến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tuy có vẻ phức tạp nhưng thực tế việc xác định bối cảnh của tổ chức không khó thể hiện. Bối cảnh của tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 45001 yêu cầu doanh nghiệp cần phải mô tả ảnh hưởng của từng yếu tố và cách chúng phản ánh lên trên hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Các yếu tố đó có thể là khách hàng, quy mô của doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, thị trường mục tiêu, mục tiêu của doanh nghiệp, các thông tin liên quan… đây đều là những những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu và tính bền vững của tổ chức khi phát triển. Bối cảnh của tổ chức cần phải thể hiện trong chính sách cách OH & S đặc điểm tài liệu tương đương khác.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 không quy định bắt buộc về những tài liệu mà doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo những yêu cầu được quy định định tại tiêu chuẩn này. Tuy nhiên tổ chức, doanh nghiệp cũng nên chuẩn bị những tài liệu về quy trình xác định bối cảnh của tổ chức và những bên quan tâm để tạo cơ sở cho các bước thực hiện sau.

Liệt kê những bên liên quan

Yêu cầu liệt kê những bên quan tâm và liên quan nằm trong điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức. Yêu cầu này là điểm mới so với tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007. Theo đó đó tiêu chuẩn ISO 45001 đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định được các bên quan tâm và bên có liên quan tới Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Đồng thời tổ chức còn phải xác định được những hệ lụy mà hệ thống này có thể ảnh hưởng tới những bên liên quan. Tiêu chuẩn ISO 45001 cũng chỉ định những bên nào dự kiến cần phải phải liệt kê. Trong đó bao gồm bên quan tâm nội bộ và bên quan tâm từ bên ngoài.

Quý vị muốn giải đáp chi tiết hơn về tiêu chuẩn ISO 45001:2018 có thể liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp nhé!

Bài viết liên quan