3 bước cơ bản nhận chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2018 song ngữ

 1. Trang chủ
 2. ISO 45001
 3. 3 bước cơ bản nhận chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2018 song ngữ

ISO 45001:2018 song ngữ là văn bản hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Đồng thời việc áp dụng tiêu chuẩn phù hợp với các yêu cầu đã được quy định còn hỗ trợ các đơn vị xin cấp chứng nhận nhanh chóng. Các bước để được cấp chứng nhận như thế nào?

>>> Xem thêm

♦  Yêu cầu và lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018

♦  Tìm hiểu nội dung và chu trình PDCA của TCVN ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 song ngữ

ISO 45001:2018 song ngữ

Cấu trúc và nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 45001

ISO 45001:2018 song ngữ thực chất là phiên bản sử dụng cùng lúc 2 ngôn ngữ. Tại Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp có thể tham khảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 45001:2018 sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt có giá trị tương đương với tiêu chuẩn ISO 45001. 

Theo đó tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng nhằm quy định các yêu cầu trong triển khai Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng dựa theo cấu trúc HLS – cấu trúc cấp cao được áp dụng trong các tiêu chuẩn ISO liên quan đến hệ thống quản lý và chu trình PDCA. Cấu trúc và nội dung của tiêu chuẩn được chia thành hai phần chính:

Phần giới thiệu

Phần đầu tiên áp dụng cho tất cả tiêu chuẩn ISO liên quan đến hệ thống quản lý. Đó là phần giới thiệu bao gồm 3 điều khoản tương ứng gồm:

 • Điều khoản 1 – Phạm vi áp dụng;
 • Điều khoản 2 – Tài liệu viện dẫn;
 • Điều khoản 3 – Thuật ngữ và định nghĩa;

Cả ba điều khoản được xây dựng với mục đích giới thiệu những thông tin cơ bản nhất về tiêu chuẩn ISO 45001. ISO 45001:2018 song ngữ sử dụng ba điều khoản với nội dung giống với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng khác do Tổ chức ISO ban hành nhằm hỗ trợ cho các đơn vị áp dụng cùng lúc nhiều tiêu chuẩn.

Khi đó các tiêu chuẩn có thể tích hợp với nhau thông qua nội dung giới thiệu chung. Tiêu chuẩn ISO 45001 phù hợp với những yêu cầu của tổ chức ISO đối với những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Những yêu cầu này bao gồm nội dung cốt lõi giống nhau, cấu trúc cấp cao giống nhau và các thuật ngữ, định nghĩa chung giống nhau.

Tiêu chuẩn không bao gồm những yêu cầu cụ thể được xây dựng cho các lĩnh vực khác. Cho dù các yếu tố nào trong tiêu chuẩn có thể được đưa vào hoặc tích hợp với những hệ thống quản lý khác thì cũng không thể áp dụng được. Việc áp dụng tiêu chuẩn nhằm thực hiện Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả.

Tìm hiểu thêm:  Tìm hiểu cấu trúc và nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 45001 song ngữ

Phần nội dung chính

Phần nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 45001:2018 song ngữ nằm trong 7 điều khoản còn lại từ điều khoản 4 đến điều khoản 10. Đây là những yêu cầu cụ thể đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà tiêu chuẩn này quy định. Cụ thể nội dung của các điều khoản còn lại bao gồm:

 • Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức;
 • Điều khoản 5 – Sự lãnh đạo và sự tham gia của người lao động;
 • Điều khoản 6 – Hoạch định;
 • Điều khoản 7 – Hỗ trợ;
 • Điều khoản 8 – Thực hiện;
 • Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả thực hiện;
 • Điều khoản 10 – Cải tiến.

Phần nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng theo chu trình PDCA – Plan Do Check Act. Theo đó chu trình này được hình thành dựa trên khái niệm của 4 hoạt động lần lượt bao gồm hoạch định – thực hiện – kiểm tra – hành động. Chu trình này được sử dụng với mục đích cải tiến liên tục cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

3 bước cơ bản nhận chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

Việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 song ngữ nhằm mục đích giảm thiểu tối đa nguy cơ và ngăn ngừa bệnh tật, thương tích, tử vong do lao động. Các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 hướng đến xin cấp chứng nhận. Để được cấp chứng nhận các tổ chức cần tìm đến một tổ chức chứng nhận đáp ứng đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật.

Toàn bộ quá trình xin cấp chứng nhận được thực hiện thông qua đánh giá viên nội bộ hoặc nhận thức chung khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001. Các bước cụ thể bao gồm:

Bước 1 – Xây dựng và triển khai tiêu chuẩn ISO 45001

Hiển nhiên các tổ chức trước hết phải xây dựng và triển khai tiêu chuẩn ISO 45001. Quá trình này được thực hiện thông qua việc xây dựng hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp dựa trên những yêu cầu đã được quy định trong tiêu chuẩn. Việc áp dụng và triển khai theo đúng tiêu chuẩn ISO 45001 được đánh giá không hề đơn giản.

Các tổ chức, doanh nghiệp cần hiểu rõ nội dung ISO 45001:2018 song ngữ để có thể áp dụng vào thực tiễn. Các bước cơ bản để xây dựng và triển khai tiêu chuẩn ISO 45001 như sau:

 • Xác định những yêu cầu pháp lý của Việt Nam cũng như tiêu chuẩn ISO 45001 liên quan tới vấn đề sức khỏe và an toàn lao động;
 • Xác định phạm vi tác dụng của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động;
 • Thực hiện lên kế hoạch và mục tiêu yêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Xác định và xây dựng những quy trình, thủ tục cho Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Thực hiện các quy trình liên quan và quy trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Tìm hiểu lại kiến thức và hướng dẫn thực hành cho cán bộ công nhân viên, người lao động trong tổ chức;
 • Vận hành Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ;
Tìm hiểu thêm:  TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

Trong đó các tổ chức, doanh nghiệp cần phải xác định được những quy trình kiểm tra hoạt động, rủi ro và cơ hội đối với vấn đề an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Một số quy trình cho phép thiết lập trong trường hợp tổ chức thấy chúng cần thiết. Ngược lại có một số quy trình trong đó là bắt buộc. 

Mọi hoạt động mà doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đều cần phải lưu trữ lại phục vụ cho hoạt động cung cấp bằng chứng khi xin cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001. Sau khi tổ chức đã thiết lập được những quy trình cũng như thông tin, tài liệu cần thiết thì phải đưa vào vận hành nhằm xác định tính hiệu quả trong quá trình thực hiện.

ISO 45001:2018 song ngữ sẽ là cơ sở để các tổ chức kiểm tra những yêu cầu mà Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp áp dụng đã phù hợp hay chưa. Trong trường hợp có điều chỉnh hoặc thay đổi thì tổ chức cũng phải có hồ sơ chứng minh. Toàn bộ hồ sơ liên quan sẽ được lưu giữ để kiểm tra về xem xét tính hiệu quả của hệ thống từ tổ chức chứng nhận – bên thứ 3.

Bước 2 – Thực hiện yêu cầu bắt buộc trước khi đánh giá

Việc xây dựng tài liệu cũng như triển khai Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 vẫn chưa đủ để các đơn vị được cấp chứng nhận. tổ chức triển khai hệ thống cần phải đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ theo đúng yêu cầu, pháp luật. 

Việc triển khai cần tiến hành theo 6 bước lần lượt bao gồm thực hiện các quy trình; đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001; các quá trình đã được đánh giá; thực hiện xem xét lãnh đạo; thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa; cải tiến hệ thống. 

Bước 3 – Đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

Khi đã triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018 song ngữ thì các tổ chức có thể đề nghị với đơn vị chứng nhận tiến hành đánh giá. Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét xem đơn vị đã tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn hay chưa để cấp chứng nhận. 

Quá trình cấp chứng nhận sẽ được thực hiện thành hai giai đoạn là xem xét tài liệu và đánh giá chứng nhận chính thức. Nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ được cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2018 theo đúng nguyện vọng.

Quý vị có nhu cầu xin cấp chứng nhận bởi tổ chức uy tín hãy liên hệ với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được tư vấn chi tiết nhé!

Bài viết liên quan