TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

  1. Trang chủ
  2. ISO 45001
  3. TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

Thông tin chung về hệ thống tiêu chuẩn ISO 45001: 2018

Một tổ chức chịu trách nhiệm về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của nhân viên của mình và những người khác có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức. Trách nhiệm này cũng bao gồm việc hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của những người này.

Mục đích của việc triển khai hệ thống quản lý tiêu chuẩn OHS ISO 45001: 2018 là cho phép tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, đồng thời liên tục cải thiện hiệu suất OHS.

 

Xem thêm:

8 điểm khác biệt chính giữa OHSAS 18001 và ISO 45001

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 45001 2018

Tiêu chuẩn ISO 45001 2018

Mục đích của hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Mục đích của hệ thống quản lý OHS ISO 45001 hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là cung cấp khuôn khổ để quản lý các rủi ro và cơ hội OHS. Mục đích và kết quả đầu ra mong đợi của hệ thống quản lý ISO 45001: 2018 OHS là ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc ở nhân viên và cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Do đó, việc loại bỏ nguy hiểm và rủi ro OHS bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ hiệu quả là vô cùng quan trọng đối với tổ chức.

Khi các biện pháp này được tổ chức thực hiện thông qua hệ thống quản lý OHS ISO 45001: 2018, hiệu suất OHS của tổ chức sẽ được cải thiện. Hệ thống quản lý OHS ISO 45001: 2018 sẽ hiệu quả và hiệu quả hơn nếu nó có thể được kích hoạt sớm khi đối mặt với các cơ hội làm tăng hiệu suất OHS.

Thiết lập hệ thống quản lý OHS ISO 45001: 2018 mang lại cho tổ chức cơ hội quản lý rủi ro OHS và cải thiện hiệu suất OHS. Hệ thống quản lý OHS ISO 45001: 2018 giúp tổ chức đáp ứng các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.

Yếu tố đạt tiêu chuẩn ISO 45001

Việc áp dụng hệ thống quản lý OHS ISO 45001: 2018 là một quyết định chiến lược và hoạt động của tổ chức. Sự thành công của hệ thống quản lý chứng nhận ISO 45001: 2018 dựa trên sự lãnh đạo và sự cam kết và tham gia của tất cả các cấp và chức năng của tổ chức.

Thiết lập và vận hành hệ thống quản lý OHS tiêu chuẩn ISO 45001:2018, hiệu quả của hệ thống này và đạt được kết quả mong đợi phụ thuộc vào một số yếu tố chính, bao gồm:

a) sự lãnh đạo, cam kết, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của lãnh đạo cao nhất;

b) quản lý cấp cao tạo ra một văn hóa tổ chức hỗ trợ các kết quả mong đợi của hệ thống quản lý OHS.

Tìm hiểu thêm:  Hướng dẫn sử dụng IMS (ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001)

phát triển, quản lý và khuyến khích;

c) giao tiếp;

f) sự tham gia và tham vấn của nhân viên và đại diện của họ, nếu có;

e) việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để đảm bảo duy trì nó;

f) Các chính sách OHS phù hợp với các mục tiêu và định hướng chiến lược chung của tổ chức;

g) (các) quy trình hiệu quả để nhận biết các mối nguy, kiểm soát rủi ro OHS và tận dụng các cơ hội về ATVSLĐ;

h) Đánh giá và giám sát hoạt động liên tục của hệ thống quản lý OHS để cải thiện hoạt động OHS;

i) Tích hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 45001:2018 vào các quy trình kinh doanh của tổ chức;

J) Các mục tiêu OHS phù hợp với các chính sách OHS có tính đến các mối nguy, rủi ro OHS và cơ hội OHS dành riêng cho tổ chức;

k) Tuân thủ pháp luật và các điều kiện khác.

Tổ chức có thể sử dụng việc chứng minh việc thực hiện thành công tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 để trấn an nhân viên và các bên quan tâm khác rằng đã có hệ thống OHS hiệu quả.

Tuy nhiên, việc áp dụng chứng nhận ISO 45001 tự bản thân nó không đảm bảo ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cũng như cải thiện hiệu suất OHS.

Mức độ tinh chỉnh, độ phức tạp, mức độ thông tin dạng văn bản và các nguồn lực cần thiết để đảm bảo sự thành công của hệ thống quản lý OHS ISO 45001: 2018 của tổ chức phụ thuộc vào một số yếu tố như:

– bối cảnh của tổ chức (ví dụ: số lượng nhân viên, quy mô, địa lý, văn hóa, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác);

– Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý OHS ISO 45001: 2018;

– bản chất của các hoạt động của tổ chức và các rủi ro OHS liên quan.

Lập kế hoạch-thực hiện-kiểm tra-thực hiện chu trình hành động

Phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được áp dụng trong tài liệu này dựa trên phương pháp Kế hoạch-Áp dụng-Kiểm tra-Thực hiện (PDCA).

(PDCA) hiểu là một quá trình lặp đi lặp lại được các tổ chức sử dụng để đảm bảo tiến trình liên tục. Quy trình này có thể được áp dụng cho một hệ thống quản lý và từng yếu tố của nó như sau:

a) Lập kế hoạch: Đánh giá và xác định các rủi ro OHS và các cơ hội OHS cũng như các rủi ro khác và các cơ hội khác, đồng thời xác định các mục tiêu OHS và các quy trình cần thiết sẽ đảm bảo đạt được kết quả phù hợp với chính sách OHS của tổ chức;

b) Thực hiện: Thực hiện các quy trình theo kế hoạch;

c) Kiểm tra: Giám sát và đo lường các hoạt động và quá trình theo chính sách OHS và các mục tiêu OHS, và báo cáo kết quả;

Tìm hiểu thêm:  Lợi ích và quy trình tư vấn ISO 45001

d) Thực hiện các biện pháp: Thực hiện các biện pháp cần thiết để cải tiến liên tục hiệu suất OHS nhằm đạt được kết quả mong đợi.

ISO 45001 quy định các điều kiện của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS) nhằm cho phép các tổ chức cung cấp môi trường làm việc lành mạnh bằng cách ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, đồng thời tăng hiệu suất OHS của họ bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa và cung cấp hướng dẫn sử dụng hệ thống này.

ISO 45001 dành cho mọi tổ chức muốn thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống quản lý OHS nhằm tăng cường sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, loại bỏ các mối nguy và giảm thiểu rủi ro OHS (bao gồm cả các lỗi hệ thống), tận dụng các cơ hội OHS và giải quyết các điểm không tương thích của hệ thống quản lý OHS dựa trên các hoạt động của tổ chức đó. có hiệu lực.

Tài liệu này giúp các tổ chức đạt được kết quả mong đợi của hệ thống quản lý OHS của họ.

Phù hợp với chính sách OHS của tổ chức, các đầu ra mong đợi của hệ thống quản lý OHS bao gồm:

a) Cải tiến liên tục hiệu suất OHS;

b) thực hiện các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;

c) Đạt được các mục tiêu OHS.

ISO 45001; Nó áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô, loại hình và các hoạt động của nó. Tiêu chuẩn ISO 45001 2018 áp dụng cho các rủi ro OHS dưới sự kiểm soát của tổ chức, có tính đến các yếu tố như điều kiện hoạt động của tổ chức, nhu cầu và mong đợi của nhân viên và các bên quan tâm khác.

Tài liệu này không xác định các tiêu chí cụ thể cho việc thực hiện OHS cũng như không đặt ra các quy tắc cho thiết kế hệ thống quản lý OHS theo ISO 45001.

ISO 45001 cho phép một tổ chức tích hợp các khía cạnh khác của sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như hạnh phúc của nhân viên, thông qua hệ thống quản lý OHS của mình.

ISO 45001 không đề cập đến các vấn đề như an toàn sản phẩm, thiệt hại tài sản hoặc các tác động môi trường ngoài rủi ro liên quan đến nhân viên hoặc các bên liên quan khác.

Tất cả hoặc một phần của ISO 45001 có thể được sử dụng để cải thiện một cách có hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tuy nhiên, không thể chấp nhận các yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn ISO 45001 trừ khi tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 được đưa vào hệ thống quản lý OHS của tổ chức và được đáp ứng mà không có ngoại lệ. Liên hệ 0904.889.859 (Ms.Hoa)  hoặc isoquocte@gmail.com để nhận được hướng dẫn miễn phí về đạt được tiêu chuẩn ISO 45001:2018 của chúng tôi để ước tính chi phí kiểm tra tổ chức của bạn dựa trên tỷ lệ tiêu chuẩn ngành.

Tags:

Bài viết liên quan