Quy định về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 PDF

 1. Trang chủ
 2. ISO 22000
 3. Quy định về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 PDF

ISO 22000:2005 PDF là văn bản chi tiết Quy định về các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Ngoài ra còn có quy định đối với tổ chức áp dụng và các quy định khác liên quan. Yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn này như thế nào?

>>> Xem thêm

♦  Khái quát nội dung và phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005

♦  Tổng hợp mọi thông tin cần biết về tiêu chuẩn ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 PDF

ISO 22000:2005 PDF

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO vào ngày 1 tháng 9 năm 2005 với tên gọi đầy đủ là ISO 22000 Food Safety Management Systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả tổ chức không phân biệt về quy mô, không phân biệt về sản phẩm thực phẩm sản xuất, không phân biệt về mức độ phức tạp. Tổ chức đó chỉ cần có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chuỗi thực phẩm và muốn áp dụng những hệ thống thích hợp để cung cấp sản phẩm thực phẩm an toàn thì đều có thể áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 22000.

Tổ chức có thể sử dụng nguồn lực bên trong và/ hoặc nguồn lực bên ngoài để đáp ứng dụng yêu cầu theo tiêu chuẩn này. ISO 22000:2005 PDF chi tiết về những đối tượng tác dụng theo tiêu chuẩn là các tổ chức liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới một hoặc nhiều giai đoạn thuộc chuỗi thực phẩm.

Ngoài ra tiêu chuẩn này còn cho phép các tổ chức bao gồm tổ chức nhỏ và/ hoặc tổ chức kém phát triển có thể áp dụng những biện pháp kiểm soát từ bên ngoài. Ví dụ như nhà phân phối đóng gói quy mô nhỏ, trang trại quy mô nhỏ, người bán lẻ, đại lý cung cấp dịch vụ thực phẩm cỡ nhỏ…

Quy định chung về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 pdf tiếng Việt hay chính là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN ISO 22000 2007 chi tiết về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Thông tin về các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nằm tại Điều khoản 4 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thuộc tiêu chuẩn này.

Theo đó các tổ chức phải thiết lập thành văn bản cũng như áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có hiệu lực. Đồng thời phải tiến hành cập nhật Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khi cần thiết theo đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2005.

Tìm hiểu thêm:  Yêu cầu với tổ chức xin cấp và tổ chức cấp chứng nhận ISO 22000

Tổ chức phải xác định phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và quy định sản phẩm, loại sản phẩm, địa điểm sản xuất, các quá trình định hướng theo hệ thống này. Đồng thời tổ chức cần phải:

 • Đảm bảo các mối nguy hại về an toàn thực phẩm có thể xác định và dự đoán xảy ra đối với sản phẩm nằm trong phạm vi của Hệ thống quản lý thực phẩm được nhận biết, đánh giá và kiểm soát sao cho sản phẩm được sản xuất không trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng;
 • Tiến hành trao đổi thông tin thích hợp trong toàn bộ chuỗi thực phẩm về những vấn đề an toàn liên quan đến sản phẩm mà tổ chức sản xuất;
 • Tiến hành trao đổi thông tin liên quan đến quá trình phát triển, áp dụng và cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong toàn bộ tổ chức và ở phạm vi cần thiết để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm được thực hiện theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2005 pdf.
 • Tiến hành đánh giá định kỳ và cập nhật khi cần thiết đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo có thể phản ánh được các hoạt động của tổ chức và thông tin kịp thời về các mối nguy hại ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm đang chịu sự kiểm soát.

Trong trường hợp tổ chức triển khai tiêu chuẩn ISO 22000 phiên bản 2005 sử dụng nguồn lực từ bên ngoài đối với một quá trình nào đó có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp của thành phẩm cuối cùng thì tổ chức phải đảm bảo việc kiểm soát quá trình hình được thực hiện. Quá trình kiểm soát đã được chấp nhận phải được nhận biết và thành lập văn bản lưu trữ trong Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Yêu cầu đối với hệ thống tài liệu theo ISO 22000:2005

ISO 22000:2015 PDF hay chính xác hơn là tiêu chuẩn ISO 22000:2005 cần phải được xây dựng kèm theo hệ thống tài liệu. Mọi thông tin cần thiết phải được lập thành văn bản và lưu giữ làm bằng chứng phục vụ cho công tác cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 sau này.

Yêu cầu chung đối với hệ thống tài liệu theo ISO 22000:2005

Tổ chức phải tiến hành lưu trữ tài liệu của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dưới dạng văn bản để làm bằng chứng. Trong đó bỏ hệ thống tài liệu bao gồm:

 • Công bố bằng văn bản về chính sách an toàn thực phẩm cũng như những mục tiêu liên quan;
 • Các quy trình và hồ sơ được lập thành văn bản theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000;
 • Các tài liệu cần thiết liên quan hỗ trợ tổ chức trong việc đảm bảo xây dựng, triển khai và cập nhật một cách có hiệu quả hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
Tìm hiểu thêm:  Yêu cầu với đối tượng áp dụng ISO 22000

Yêu cầu kiểm soát tài liệu

Các tài liệu cần cho Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phải được kiểm soát liên tục. Quá trình kiểm soát tài liệu cần đảm bảo mọi thay đổi dự kiến đều được xem xét trước khi chính thức thực thi để xác nhận các ảnh hưởng của chúng tới vấn đề an toàn thực phẩm và Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 

 • Tổ chức phải tiến hành lập thủ tục dưới dạng văn bản để xác định hoạt động kiểm soát cần thiết đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Mục đích nhằm:
 • Phê chuẩn tính thích hợp của tài liệu trước khi được ban hành;
 • Xem xét và cập nhật tài liệu khi cần thiết đồng thời phê chuẩn lại các tài liệu;
 • Đảm bảo các thay đổi và tình trạng xem xét hiện tại đối với tài liệu luôn được nhận biết;
 • Đảm bảo các phiên bản liên quan đến tài liệu áp dụng luôn có sẵn tại nơi sử dụng;
 • Đảm bảo tài liệu luôn rõ ràng và dễ nhận biết;
 • Đảm bảo các tài liệu liên quan có nguồn gốc bên ngoài đều được nhận biết và quá trình phân phối được kiểm soát;
 • Ngăn ngừa việc sử dụng ngoài dự kiến những tài liệu đã lỗi thời và đảm bảo tài liệu được nhận biết thích hợp theo đúng mục đích lưu trữ.

Kiểm soát hồ sơ

ISO 22000:2005 PDF yêu cầu của chi tiết đối với việc kiểm soát hồ sơ. Các tổ chức phải tiến hành thiết lập và duy trì hồ sơ để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp đối với các yêu cầu và hiệu lực hoạt động của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Hồ sơ phải được chi tiết một cách rõ ràng và dễ nhận biết, cho phép phục hồi. Các tài liệu và hồ sơ liên quan phải được thiết lập thủ tục dưới dạng văn bản để xác định những hoạt động kiểm soát cần thiết cho quá trình nhận biết, bảo quản, bảo vệ, phục hồi và cách thức lưu giữ hồ sơ.

Hiệu lực của tiêu chuẩn ISO 22000:2005

Thực chất tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đã được thay thế bởi tiêu chuẩn ISO 22000:2018 ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2018. Giấy chứng nhận đối với tiêu chuẩn ISO 22000 phiên bản 2005 vẫn có hiệu lực cho đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Tuy nhiên các tổ chức từ bây giờ nên áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 22000 phiên bản mới nhất để không mất thời gian. Về cơ bản nội dung yêu cầu với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 vẫn được xây dựng dựa trên nền tảng của phiên bản 2005. Vì vậy các tổ chức có thể tìm hiểu cả hai để áp dụng vào thực tế.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được hỗ trợ kịp thời nhé.

Bài viết liên quan