Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng với cấu trúc và nội dung cụ thể tương tự ISO 9001 2000

 1. Trang chủ
 2. ISO 9001
 3. Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng với cấu trúc và nội dung cụ thể tương tự ISO 9001 2000

Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng với cấu trúc và nội dung cụ thể tương tự ISO 9001 2000 được quy định rõ ràng theo từng mục. Tiêu chuẩn ISO 9001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 với nhiều yêu cầu về Hệ thống quản lý chất lượng có phần tương tự.

>>> Xem thêm

♦  Khái quát nội dung chính của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000

♦  ISO 9001:2000 và các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001 cần biết

Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng với cấu trúc và nội dung cụ thể tương tự ISO 9001 2000

Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng với cấu trúc và nội dung cụ thể tương tự ISO 9001 2000

Tổ chức ISO và tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành bởi Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization). Đây là tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế chuyên chịu trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn có hiệu lực trên toàn thế giới. Hiện nay Tổ chức ISO đã ban hành hơn 20.000 tiêu chuẩn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Số lượng Quốc gia thành viên tham gia vào Tổ chức ISO đã vượt ngưỡng 160 nước. Trong đó có sự góp mặt của thành viên thứ 77 – Việt Nam gia nhập vào năm 1977. Tiêu chuẩn ISO 9001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được ban hành với nội dung chính là Hệ thống quản lý chất lượng – Quality Management System – QMS.

Tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành nhằm mục đích đưa ra những yêu cầu cơ bản xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng cho một tổ chức, một doanh nghiệp không hạn chế về mặt quy mô, loại hình hay sản phẩm. Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng với cấu trúc và nội dung cụ thể tương tự ISO 9001 2000 được xây dựng cũng vì lẽ ấy. 

5 Phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001

Tính đến thời điểm hiện tại tiêu chuẩn ISO đã có 5 phiên bản tương ứng với mốc thời gian như sau:

 • Phiên bản ISO 9001:1987 – Quality Systems – Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing – Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật
 • Phiên bản ISO 9001:1994 – Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.
 • Phiên bản ISO 9001:2000 – Quality management systems – Requirements – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
 • Phiên bản ISO 9001:2008 – Quality management systems – Requirements – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
 • Phiên bản ISO 9001:2015 – Quality Management System – Requiremets  Quản lý chất lượng – Các yêu cầu hiện là tiêu chuẩn mới nhất của ISO 9001 và đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp tiến trình ra đời của tiêu chuẩn ISO 9001

Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng với cấu trúc và nội dung cụ thể tương tự ISO 9001 2000 cũng chính là những tiêu chuẩn cùng thuộc tiêu chuẩn ISO 9001. Tuy nhiên 4 phiên bản đầu tiên, bao gồm cả tiêu chuẩn ISO 9001:2000 hiện đã hết hiệu lực.

Các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng

Bên cạnh những phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001 đưa ra những yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thì còn có có một số tiêu chuẩn khác cũng có nội dung tương ứng. Trước hết phải kể đến bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong đó bao gồm tiêu chuẩn ISO 9001 hiện là trọng tâm cho toàn bộ bộ tiêu chuẩn.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 xác định những yêu cầu cơ bản với một hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt quy mô, địa điểm, loại hình sản xuất hay loại sản phẩm. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 lần đầu tiên ra mắt vào năm 1987 với 3 tiêu chuẩn là ISO 9001; ISO 9002 và ISO 9003. 

Sau này tổ chức ISO tiến hành sốt rét để cải tiến và xuất bản những phiên bản mới thì bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cũng có sự thay đổi về mặt nội dung. Thời điểm hiện tại các tiêu chuẩn có hiệu lực trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm:

 • Tiêu chuẩn ISO 9000:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng;
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu;
 • Tiêu chuẩn ISO 9004:2009 – Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả;
 • Tiêu chuẩn ISO 19011: 2011 – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

Về cơ bản các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng với cấu trúc và nội dung cụ thể tương tự ISO 9001 2000 có phần tương tự với những tiêu chuẩn này. Ngoài ra còn có một số tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống thống quản lý chất lượng cũng được xây dựng dựa trên cơ sở là bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

Điển hình như tiêu chuẩn ISO 13485 về Hệ thống quản lý an toàn và chất lượng áp dụng cho các tổ chức sản xuất kinh doanh dụng cụ y tế thế hay tiêu chuẩn ISO 22000 về kiểm soát các mối nguy hiểm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng…

Những yêu cầu cơ bản trong nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 đưa ra những những yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng là hệ thống hóa các quy trình được gọi tắt là QMS – Quality Management System. Tiêu chuẩn này quy định về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi doanh nghiệp, tổ chức muốn chứng tỏ khả năng cung cấp ổn định ảnh sản phẩm có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu chế định thích hợp.

Tìm hiểu thêm:  Chuyển đổi ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015

Tiêu chuẩn hướng đến nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng hệ thống có hiệu quả bao gồm cả những quá trình để cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo tính phù hợp với những yêu cầu của khách hàng, yêu cầu chế định được áp dụng.

Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng với cấu trúc và nội dung cụ thể tương tự ISO 9001 2000 có sự khác nhau nhất định. Cụ thể tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã hết hiệu lực đưa ra nội dung bao gồm 8 phần. Trong đó 3 phần đầu tiên là phạm vi; tiêu chuẩn trích dẫn; thuật ngữ và định nghĩa mang tính chất giới thiệu.

5 phần còn lại bao gồm hệ thống quản lý chất lượng; trách nhiệm của lãnh đạo; quản lý nguồn lực; tạo sản phẩm; theo dõi và đo lường mới là nội dung chính của tiêu chuẩn. Đây là những yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng mà tổ chức, doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 phải triển khai.

Thay đổi nội dung trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Phiên bản ISO 9001:2000 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi phiên bản ISO 9001:2008, tiếp đến là phiên bản đang được áp dụng hiện nay ISO 9001:2015. Mục đích mà tiêu chuẩn này hướng đến vẫn không thay đổi. Tuy nhiên nội dung đã được cải tiến để phù hợp với thời đại.

Phiên bản mới khi chia các yêu cầu thành 7 phần dựa theo mô hình PDCA – Plan Do Check Act. Cụ thể 7 phần tương ứng lần lượt là Bối cảnh của tổ chức; Sự lãnh đạo; Hoạch định; Hỗ trợ; Vận hành; Đánh giá hoạt động và Cải tiến. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phát hành vào năm 2015 với mục đích chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp có thể đáp ứng tính nhu cầu của khách hàng và yêu cầu luật định.

nội dung của các điều khoản nằm trong tiêu chuẩn ISO 9001 hướng đến đưa ra những yêu cầu về quản lý chất lượng giúp doanh nghiệp xây dựng được hệ thống phù hợp với các yêu cầu này. Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch, tài liệu, quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn theo đúng yêu cầu của từng điều khoản.

Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế Liên hệ ngay qua hotline 0908 060 060 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé!

Bài viết liên quan