TIÊU CHUẨN ASTM D7184

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM D7184

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 6 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 6 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  6
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM D7184, Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 6 năm 2020 – Phương pháp thử tiêu chuẩn đối với lượng nitơ cực thấp trong hydrocacbon thơm bằng cách đốt cháy oxy hóa và phát hiện hóa chất phát quang giảm áp suất

Phương pháp thử này bao gồm việc xác định tổng nitơ trong các hydrocacbon thơm, chẳng hạn như benzen, toluen và xylen.

Phương pháp thử này có thể áp dụng cho các mẫu có nồng độ nitơ đến 1,2 mg / kg. Giới hạn phát hiện (LOD) là 0,04 mg / kg N và giới hạn định lượng (LOQ) là 0,13 mg / kg N. Đối với nồng độ nitơ cao hơn, hãy tham khảo Phương pháp thử D4629. Với kỹ thuật phân tích cẩn thận, phương pháp này có thể được sử dụng để phân tích thành công các nồng độ dưới phạm vi hiện tại (xem Phụ lục X1).

CHÚ THÍCH 1 – LOD và LOQ được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu trong Báo cáo nghiên cứu ASTM RR: D16-1044.

Để xác định sự phù hợp của các kết quả thử nghiệm bằng phương pháp này với các thông số kỹ thuật có thể áp dụng; kết quả sẽ được làm tròn theo phương pháp làm tròn của Thực hành E29.

Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Để biết các tuyên bố về nguy cơ cụ thể, hãy xem Phần 9.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

* Phần Tóm tắt các Thay đổi xuất hiện ở cuối tiêu chuẩn này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM D7184, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese