Chứng chỉ rừng .

FSC – Hội đồng quản lý rừng ® , là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, mục đích chính là tạo điều kiện quản lý rừng có trách nhiệm với môi trường, tập trung xã hội và khả thi về kinh tế và tài nguyên rừng của thế giới.

Hiện tại FSC là hệ thống chứng nhận phát triển năng động nhất trên thế giới. Nó liên tục tương tác với tất cả các bên liên quan bằng cách theo dõi các thay đổi của thị trường và truyền đạt tầm quan trọng của việc quản lý bền vững các khu rừng trên thế giới và duy trì các chức năng môi trường của họ thông qua việc bảo tồn các khu vực rừng có giá trị nhất cho khách hàng.

Sự có sẵn của một chứng chỉ FSC xác nhận rằng các sản phẩm, cả gỗ và phi gỗ, đến từ các khu rừng trong đó việc quản lý rừng được thực hiện theo các nguyên tắc và tiêu chí của FSC. Và một tổ chức có chứng chỉ như vậy thực hiện các hoạt động có trách nhiệm với môi trường, kinh tế và xã hội.

Do đó, chứng chỉ rừng cùng với việc duy trì tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn các chức năng môi trường của họ ngụ ý sản xuất có lợi về mặt kinh tế lâu dài, xem xét lợi ích của công nhân và tất cả các bên liên quan. Giấy chứng nhận có nghĩa là đảm bảo thái độ có trách nhiệm đối với việc sử dụng tài nguyên rừng và thông qua đó – bảo tồn hệ sinh thái rừng trên toàn thế giới.