Kiểm toán năng lượng .

Kiểm toán năng lượng là một tập hợp các dịch vụ cho các doanh nghiệp và tổ chức đã đưa ra quyết định phát triển bằng cách sử dụng một khóa học chuyên sâu, giảm tổn thất phi lý và nâng cấp sản xuất và quản lý.

Kiểm toán năng lượng chất lượng cao (kiểm tra năng lượng) là cần thiết để tối ưu hóa mức tiêu thụ tài nguyên năng lượng, và nếu cần tăng hiệu quả năng lượng sản xuất.

Việc kiểm tra năng lượng tự nguyện  thường được thực hiện bởi các doanh nghiệp nhằm mục đích xây dựng kế hoạch kinh doanh để thực hiện các thỏa thuận dịch vụ năng lượng, điều này sẽ giúp giảm đáng kể tổn thất tài nguyên năng lượng, cải thiện hiệu quả năng lượng sản xuất và giảm phát thải ô nhiễm. Kế hoạch kinh doanh như vậy là hấp dẫn cho các nhà đầu tư và chủ sở hữu của các doanh nghiệp, vì nó nhằm mục đích phát triển bền vững và mở rộng kinh doanh.

Khi thực hiện kiểm tra năng lượng và kiểm toán, các nhiệm vụ sau đây đang được giải quyết:

  • phân tích tình hình thực tế và hiệu quả năng lượng, xác định nguyên nhân mất năng lượng, phân loại và đánh giá của họ;
  • xác định lượng tiêu thụ năng lượng hợp lý trong các quy trình và đơn vị sản xuất;
  • xác định phương hướng, phương tiện và số lượng thích hợp của việc sử dụng các nguồn năng lượng sơ cấp và thứ cấp;
  • đánh giá dự trữ tiết kiệm năng lượng, tức là tiềm năng tiết kiệm năng lượng;
  • cải tiến các chế độ vận hành của thiết bị xử lý và phát điện;
  • phát triển hoặc chi tiết hóa tỷ lệ tiêu thụ tài nguyên năng lượng và năng lượng cho sản xuất sản phẩm;
  • tổ chức hoặc cải tiến hệ thống kế toán và kiểm soát tiêu thụ năng lượng;
  • giải quyết các vấn đề liên quan đến lắp đặt thiết bị mới và cải tiến quy trình sản xuất;
  • tuân thủ pháp luật về cải thiện hiệu quả năng lượng;
  • phát triển các cơ sở để lập kế hoạch kinh doanh sắp xếp dịch vụ năng lượng và điều kiện thu hút đầu tư để nâng cấp nguồn cung cấp năng lượng của doanh nghiệp.