9 bước cơ bản xây dựng ISO 14001 cho doanh nghiệp 

  1. Trang chủ
  2. ISO 41001
  3. 9 bước cơ bản xây dựng ISO 14001 cho doanh nghiệp 

Xây dựng ISO 14001 cho doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc được quy định trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều trong các nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Tất cả doanh nghiệp thuộc Phụ lục IIa, Mục lục I Nghị định này và là đối tượng ĐTM đều phải áp dụng ISO 14001 trước ngày 01/01/2020. 

>>> Xem thêm

♦    Tổng hợp câu hỏi đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

♦    Yêu cầu rủi ro và cơ hội trong ISO 14001