Khái quát nội dung chính của tài liệu ISO 14001:2015

  1. Trang chủ
  2. ISO 14001
  3. Khái quát nội dung chính của tài liệu ISO 14001:2015

Tài liệu ISO 14001 là văn bản được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization) quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn này là gì? Hãy cùng cập nhật thông tin khái quát qua bài viết dưới đây nhé!

>>> Xem thêm

♦     4 điều kiện cơ bản để đạt được chứng chỉ ISO 14001:2015

♦     Yêu cầu và phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001

ISO 14001 wp-image-2127 size-full” title=”Tài liệu ISO 14001” src=”https://isoquocte.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-lieu-iso-14001.jpg” alt=”Tài liệu ISO 14001″ width=”800″ height=”454″ data-id=”2127″ /> Tài liệu ISO 14001

Khái quát về sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. Tiêu chuẩn ISO 14001 nằm trong Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường. Bộ tiêu chuẩn này còn bao gồm 4 tiêu chuẩn khác lần lượt là ISO 14004; ISO 14010; ISO 14011 và ISO 14012.

Tài liệu ISO 14001 – Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng có nội dung đóng vai trò cốt lõi trong toàn bộ bộ tiêu chuẩn. Tổ chức ISO lần đầu tiên ban hành tiêu chuẩn 14001 vào năm 1996. Phiên bản hiện hành là phiên bản thứ ba xuất bản vào năm 2015 với nhiều sự thay đổi về mặt nội dung so với hai phiên bản trước.

Yêu cầu cấp thiết của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tài liệu ISO 14001 PDF là kim chỉ nam hướng dẫn các tổ chức thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này hướng đến sự cân bằng giữa ra nền kinh tế với môi trường xã hội để đáp ứng những nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng tới các nhu cầu của thế hệ tương lai.

Như vậy mới có thể phát triển bền vững và đạt được sự cân bằng giữa ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Đặc biệt là khi xã hội và các văn bản pháp luật càng ngày càng nghiêm ngặt đối với vấn đề bảo vệ môi trường. Áp lực đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, không sử dụng hiệu quả nguồn lực, quản lý chất thải chưa đúng cách gây biến đổi khí hậu, suy thoái hệ sinh thái và mất đa dạng sinh học đang dần tăng lên.

Tất cả đều đòi hỏi cần có một khuôn khổ thống nhất áp dụng cho nhiều quốc gia và nhiều tổ chức để quản lý môi trường một cách có hệ thống. Tiêu chuẩn ISO 14001 ra đời trong bối cảnh như vậy góp phần tạo trục một môi trường bền vững cho hiện tại và hướng đến tương lai.

Khái quát nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Nội dung tài liệu ISO 14001 được xây dựng phù hợp với những yêu cầu của tổ chức ISO với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Tiêu chuẩn này được xây dựng theo cấu trúc cấp cao HLS với phần diễn đạt chính giống nhau, cấu trúc 10 điều khoản giống nhau, các thuật ngữ thông dụng gắn liền với định nghĩa cốt lõi.

Tất cả được thiết kế để đem đến lợi ích tối đa cho người sử dụng khi áp dụng cùng lúc nhiều tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Chứng nhận ISO 14001 phiên bản 2015 không bao gồm những yêu cầu cụ thể về hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 13485

Tuy nhiên tiêu chuẩn này vẫn cho phép các tổ chức có thể sử dụng phương pháp tiếp cận phổ biến kết hợp với tư duy dựa trên rủi ro để tích hợp hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 vào những yêu cầu của các hệ thống quản lý khác do tổ chức ISO xây dựng.

Nội dung tài liệu ISO 14001 PDF được xây dựng với những yêu cầu sử dụng để đánh giá tính phù hợp khi triển khai hệ thống quản lý môi trường. Khi tổ chức muốn công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn này thì có thể thực hiện bằng một trong bốn phương thức:

  • Tiến hành tự xác định và tự công bố sự phù hợp;
  • Xác nhận sự phù hợp bởi những bên liên quan với tổ chức;
  • Xác nhận bằng cách tự công bố sự phù hợp bởi một tổ chức từ bên ngoài;
  • Xác nhận sự phù hợp thông qua chứng nhận hoặc đăng ký đánh giá hệ thống quản lý môi trường với tổ chức bên ngoài.

Khái quát nội dung 10 điều khoản tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tài liệu ISO 14001 được xây dựng theo cấu trúc cấp cao HLS với tổng cộng 10 điều khoản. Đây là cấu trúc được tổ chức cấp chứng nhận ISO sử dụng cho tất cả tả tiêu chuẩn về hệ thống quản lý cập nhật trong các phiên bản mới nhất. Nội dung khái quát của các điều khoản như sau:

Điều khoản 1 – Điều khoản 3

Nội dung của điều khoản 1 đến điều khoản 3 là những thông tin cơ bản nhất giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Ba điều khoản lần lượt bao gồm: Điều khoản 1 – Phạm vi áp dụng; Điều khoản 2 – Tài liệu viện dẫn; Điều khoản 3 – Thuật ngữ và định nghĩa.

Điều khoản 1 một quy định về phạm vi áp dụng cũng như đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001. Theo đó tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp. Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tất cả doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực nếu nằm trong Phụ lục IIa mục lục I của Nghị định này và thuộc đối tượng ĐTM thì phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 trước ngày 01/01/2020.

Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức 

Tài liệu ISO 14001 phiên bản 2015 yêu cầu các tổ chức phải xác định những vấn đề bên ngoài và vấn đề nội bộ liên quan đến mục đích và có ảnh hưởng tới khả năng đạt được kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường đang áp dụng. Những vấn đề này bao gồm điều kiện môi trường chịu ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng tới tổ chức.

Điều khoản 5 – Lãnh đạo

Điều khoản 5 cho thấy tầm quan trọng được đề cao hơn hẳn của lãnh đạo cao nhất. cách nào cao nhất của tổ chức cần phải chứng tỏ sự lãnh đạo cũng như cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường. Đồng thời lãnh đạo cao nhất phải thiết lập, triển khai và duy trì chính sách môi trường trong phạm vi xác định của hệ thống quản lý môi trường đang áp dụng.

Điều khoản 6 – Hoạch định

Điều khoản 6 đóng vai trò vô cùng quan trọng yêu cầu tổ chức phải thiết lập, triển khai và duy trì một hoặc nhiều quá trình cần thiết để đáp ứng được yêu cầu về khía cạnh môi trường, nghĩa vụ tuân thủ và hoạch định hành động. Điều khoản này cũng đưa ra yêu cầu đối với mục tiêu môi trường và hoạch định để đạt được mục tiêu đó.

Điều khoản 7 – Hỗ trợ

Nội dung tài liệu ISO 14001 2015 yêu cầu các tổ chức triển khai theo tiêu chuẩn này phải xác định, cung cấp được nguồn lực cần thiết cho hoạt động thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục thế hệ thống quản lý môi trường. Tổ chức phải đảm bảo năng lực phù hợp, nhận thức cũng như trao đổi thông tin từ ban lãnh đạo cho đến cán bộ công nhân viên.

Điều khoản 8 – Thực hiện

Điều khoản 8 yêu cầu tổ chức phải thiết lập, áp dụng, kiểm soát và duy trì những quá trình cần thiết để có thể đáp ứng được yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường và thực hiện được những hành động được nhận biết. Tổ chức phải kiểm soát những thay đổi đã hoạch định cũng như xem xét hậu quả của những thay đổi đó để giảm thiểu tác động bất lợi đối với môi trường.

Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả hoạt động

Điều khoản chính đưa ra yêu cầu đối với hoạt động theo dõi, đo lường, Phân tích cũng như đánh giá kết quả hoạt động môi trường đã thực hiện. Ngoài ra tổ chức còn phải đánh giá sự tuân thủ và đánh giá nội bộ kết hợp với xem xét của lãnh đạo theo tiêu chí khách quan, độc Lập.

Điều khoản 10 – Cải tiến

Điều hòa 10 yêu cầu Tổ chức phải cải tiến liên tục hoạt động từ điều khoản 9 và thực hiện những hành động cần thiết nhằm đạt được kết quả dự kiến như mong muốn đối với hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Hy vọng nội dung khái quát tài liệu ISO 14001 phiên bản 2015 đã có ích cho Quý vị khi áp dụng.  Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết về tài liệu ISO 14001 có thể liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp nhé!

Bài viết liên quan