Khái quát chu trình PDCA theo nội dung ISO 14001 2015

  1. Trang chủ
  2. ISO 14001
  3. Khái quát chu trình PDCA theo nội dung ISO 14001 2015

Nội dung ISO 14001 phiên bản 2015 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường áp dụng cho mọi tổ chức không không phân biệt về quy mô, không phân biệt về loại hình, không phân biệt về độ phức tạp. Trong đó chu trình PDCA là điểm mới được áp dụng cho phiên bản này.

>>> XEM THÊM

♦   Đánh giá tình hình áp dụng ISO 14001 tại Việt Nam

♦   Khái quát nội dung chính của Tài liệu ISO 14001