TIÊU CHUẨN ASTM E1706

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM E1706

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 4 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 4 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  162
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM E1706, Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 4 năm 2020 – Phương pháp thử tiêu chuẩn để đo độc tính của các chất ô nhiễm liên quan đến trầm tích với động vật không xương sống nước ngọt

Sự liên quan của ô nhiễm trầm tích—Dưỡng chất cung cấp môi trường sống cho nhiều sinh vật dưới nước và là một kho lưu trữ chính cho nhiều hóa chất khó phân hủy hơn được đưa vào vùng nước mặt. Trong môi trường nước, cả hóa chất hữu cơ và vô cơ có thể tích tụ trong trầm tích, do đó có thể trở thành nguồn phơi nhiễm cho các sinh vật sống trên hoặc trong trầm tích. Các trầm tích bị ô nhiễm có thể gây độc trực tiếp cho đời sống thủy sinh hoặc có thể là nguồn gây ô nhiễm cho quá trình tích lũy sinh học trong chuỗi thức ăn.

Công cụ đánh giá trầm tích—Một số loại thông tin có thể hữu ích trong việc đánh giá rủi ro hoặc nguy cơ tiềm ẩn do các chất gây ô nhiễm trầm tích gây ra, bao gồm: (1) phân tích hóa học các chất gây ô nhiễm trầm tích; (2) các thử nghiệm độc tính trầm tích, (3) các thử nghiệm tích lũy sinh học; và (4) khảo sát cấu trúc quần xã sinh vật đáy. Mỗi loại trong số này cung cấp một loại thông tin khác nhau cho đánh giá và việc tích hợp thông tin từ cả bốn dòng bằng chứng thường có thể cung cấp các đánh giá mạnh mẽ nhất.

Điểm mạnh của việc kiểm tra độc tính của trầm tích bị ô nhiễm— Đánh giá trực tiếp độc tính của trầm tích bị ô nhiễm cung cấp một số lợi ích tương tự đối với đánh giá trầm tích mà xét nghiệm độc tính toàn bộ nước thải cung cấp cho việc quản lý nước thải công nghiệp và thành phố. Đối với các thử nghiệm nước thải, thử nghiệm trực tiếp độc tính của trầm tích cho phép đánh giá các tác động sinh học ngay cả khi: (1) không (hoặc không biết hoàn toàn) danh tính của các hóa chất độc hại; (2) không hiểu được ảnh hưởng của các đặc điểm cụ thể tại địa điểm của trầm tích lên độc tính (sinh khả dụng); và (3) các tác động tổng hợp hoặc tương tác của các hỗn hợp hóa chất có mặt không được biết hoặc không thể dự đoán đầy đủ. Ngoài ra, việc kiểm tra phản ứng của các sinh vật đáy hoặc biểu sinh tiếp xúc qua trầm tích cung cấp một đánh giá dựa trên các con đường tiếp xúc tương tự sẽ tồn tại trong tự nhiên, thay vì chỉ tiếp xúc với cột nước.

Liên quan đến Phơi nhiễm trầm tích với Độc tính—Một trong những thách thức đối với việc đánh giá trầm tích là độc tính của các chất gây ô nhiễm trầm tích có thể thay đổi rất nhiều với sự khác biệt về các đặc tính trầm tích; nồng độ trầm tích dạng khối (chuẩn hóa về trọng lượng khô) có thể đủ để gây độc cho một trầm tích, trong khi nồng độ tương tự trong trầm tích khác không gây độc (ví dụ, Adams và cộng sự 1985) (1).2 Các yếu tố như số lượng và đặc tính của cacbon hữu cơ có trong trầm tích có thể làm thay đổi sinh khả dụng của nhiều hóa chất (Di Toro và cộng sự. 1991 (2); Ghosh 2007 (3)), cũng như các đặc điểm khác như axit sunfua dễ bay hơi hoặc oxit sắt và mangan (Di Toro và cộng sự 1990 (4), Tessier và cộng sự. 1996 (5)). Việc đo trực tiếp độc tính trong trầm tích bị ô nhiễm có thể cung cấp một phương tiện để đo lường tác động tổng hợp của các yếu tố đó lên khả dụng sinh học của chất độc trầm tích.

Tìm hiểu nguyên nhân của độc tính trầm tích—Trong khi việc kiểm tra trực tiếp độc tính của trầm tích có ưu điểm là có thể phát hiện ảnh hưởng của bất kỳ hóa chất độc hại nào, nó có nhược điểm là không cung cấp bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào về hóa chất hoặc hóa chất nào đang gây ra các phản ứng được quan sát. Các kỹ thuật khác, chẳng hạn như thử nghiệm độc tính trầm tích có gai hoặc phương pháp Đánh giá Nhận dạng Độc tính (TIE) cho trầm tích đã được phát triển và sẵn có để giúp đánh giá mối quan hệ nguyên nhân / kết quả (USEPA 2007) (6).

Sử dụng các xét nghiệm độc tính trầm tích—Các thử nghiệm độc tính được thực hiện trên trầm tích thu thập từ các vị trí hiện trường có thể được sử dụng để: (1) tiến hành khảo sát chất lượng trầm tích được đo bằng độc tính của trầm tích; (2) ưu tiên các khu vực trầm tích để điều tra chi tiết hơn về ô nhiễm trầm tích; (3) xác định mức độ độc hại của trầm tích theo không gian; (4) so sánh mức độ nhạy cảm của các sinh vật khác nhau đối với ô nhiễm trầm tích; (5) đánh giá mối quan hệ giữa mức độ ô nhiễm trầm tích và các ảnh hưởng sinh học dọc theo gradient ô nhiễm; (6) đánh giá sự phù hợp của trầm tích để loại bỏ và bố trí ở vị trí khác (ví dụ, xử lý vật liệu nạo vét); (7) giúp thiết lập các mục tiêu cho các hành động khắc phục hậu quả; và (số 8) đánh giá hiệu quả của các biện pháp khắc phục đối với việc giảm độc tính của trầm tích. Các ứng dụng này thường nhằm mục đích đánh giá các tác động sinh học có thể xảy ra của các lớp trầm tích ở hiện trường tại thời điểm lấy mẫu. Tuy nhiên, thử nghiệm độc tính của trầm tích tự nhiên hoặc nhân tạo với lượng hóa chất đã biết cũng có thể được sử dụng để đánh giá các câu hỏi bổ sung như: (1) xác định hiệu lực của hóa chất đối với các sinh vật tiếp xúc qua trầm tích; (2) đánh giá ảnh hưởng của thành phần trầm tích đến sinh khả dụng hoặc độc tính hóa học; (3) thông báo các đánh giá rủi ro cụ thể về hóa chất đối với các hóa chất có thể tích tụ và tồn tại trong trầm tích khi giải phóng; (4) thiết lập hướng dẫn quy định đối với hóa chất trong nước hoặc trầm tích. Các nghiên cứu về trầm tích xoắn ốc có ưu điểm là cho phép các thí nghiệm đơn biến thể trong đó các độ dốc tiếp xúc có thể được xây dựng một cách đáng tin cậy; như vậy, chúng tự cho mình lấy kết quả của các ước tính điểm chuẩn về hiệu ứng, chẳng hạn như nồng độ gây chết trung bình (LC50) hoặc nồng độ làm giảm hiệu suất sublethal xuống một lượng xác định, chẳng hạn như nồng độ hiệu ứng (ví dụ, EC20 được ước tính để giảm trọng lượng của phép thử sinh vật giảm 20%).

Hạn chế—Dù một số cân nhắc về an toàn được bao gồm trong tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn này nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này để bao gồm tất cả các yêu cầu an toàn cần thiết để tiến hành các thử nghiệm độc tính của trầm tích.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Các tuyên bố về nguy cơ cụ thể được nêu trong Phần 8.

Tiêu chuẩn quốc tế này được phát triển phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành..

2 Các số in đậm trong ngoặc đơn là danh sách các tài liệu viện dẫn ở cuối tiêu chuẩn này.

* Phần Tóm tắt các Thay đổi xuất hiện ở cuối tiêu chuẩn này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM E1706, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese