Sử dụng và download tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thế nào cho đúng

  1. Trang chủ
  2. ISO 14001
  3. Sử dụng và download tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thế nào cho đúng

Download tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là phương thức cơ bản, nhanh chóng để lấy được trực không tin tổng hợp, chính xác về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. Nên sử dụng và download tiêu chuẩn này như thế nào cho đúng?

>>> XEM THÊM

♦    Tổng hợp mọi vấn đề cần giải đáp về ISO 14001:2015 là gì?

♦    Chi tiết về rủi ro và cơ hội trong TCVN ISO 14001:2015

doawload tieu chuan iso 14001 2015 - Sử dụng và download tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thế nào cho đúng

Download tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì

Trước khi download tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thì hiển nhiên người sử dụng phải hiểu những nội dung cơ bản. Trong đó bao gồm mục tiêu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Tiêu chuẩn ISO 140101:2015 được xây dựng và phát triển bởi Ủy ban kỹ thuật TC 207 – Cơ quan do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO thành lập vào năm 1993.

Ủy ban kỹ thuật TC 207 chuyên xây dựng, phát triển các tiêu chuẩn về quản lý môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 cũng là một trong số đó. Tiêu chuẩn này nằm trong Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về Hệ thống quản lý môi trường với nội dung đóng vai trò cốt lõi nhất. 

Tiêu chuẩn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng xây dựng khuôn khổ chung cho các tổ chức để bảo vệ môi trường, đối phó với những thay đổi xấu ảnh hưởng tới môi trường. Từ đó hình thành nên trụ cột vững chắc gồm 3 yếu tố môi trường – xã hội và kinh tế. 

Trước khi tiêu chuẩn ISO 14001:2015 xuất bản vào ngày 14/05/2015, Tổ chức ISO đã ban hành 2 phiên bản lần lượt vào năm 1996 và 2004. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu của thời đại, Tổ chức ISO đã có những thay đổi về nội dung để hoàn chỉnh hơn nữa tiêu chuẩn ISO 14001 giúp các tổ chức triển khai và duy trì hiệu lực cho Hệ thống quản lý môi trường của mình.

Nội dung khái quát khi download tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Có thể nói download tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là phương thức hiệu quả nhất để có thể lấy được toàn bộ thông tin. Tiêu chuẩn 14001:2015 quy định về các yêu cầu với Hệ thống quản lý môi trường EMS – Environmental Management System. Nội dung khái quát của tiêu chuẩn hướng đến việc xây dựng khuôn khổ chung cho các tổ chức để áp dụng Hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. 

ISO 14001:2015 phù hợp với những yêu cầu của Tổ chức ISO với những tiêu chuẩn ban hành về Hệ thống quản lý. Đó là những yêu cầu về cấu trúc cấp cao HLS với nội dung diễn đạt giống nhau, những thuật ngữ thông dụng gắn liền với định nghĩa cốt lõi. 

Cấp trúc cấp cao được xây dựng để áp dụng cho các tiêu chuẩn ISO nhàm mục đích đem đến lợi ích lớn hơn cho các tổ chức khi áp dụng cùng lúc nhiều tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý. Các tổ chức có thể lựa chọn áp dụng độc lập hoặc cùng lúc nhiều tiêu chuẩn. Tuy nhiên tiêu chuẩn ISO 14001:2015 khôn bao gồm những yêu cầu cụ thể đối với các hệ thống quản lý khác. 

Ngược lại, chứng chỉ ISO 14001 cho phép tổ chức áp dụng có thể sử dụng phương pháp tiếp cận phổ biến kết hợp tư duy dựa trên rủi ro để tích hợp Hệ thống quản lý môi trường của mình vào những yêu cầu của các hệ thống quản lý khác. Thông qua đó, tổ chức có thể đánh giá sự phù hợp và công bố nhằm đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tính bắt buộc của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành lần đầu với tổng cộng 3 phiên bản. Hai phiên bản trước đó Việt Nam không bắt buộc các tổ chức phải áp dụng mà chỉ khuyến khích là chính. Thực tế chỉ ra rằng các tổ chức, doanh nghiệp tự xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 không nhiều.

Những đơn vị thực hiện là do có tác động từ bên ngoài. Điển hình như khách hàng yêu cầu, thị trường chuẩn bị tham gia bắt buộc thực hiện. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp nước ngoài hoặc có đầu tư từ nước ngoài ở Việt Nam không ít. Các doanh nghiệp này yêu cầu công ty con hoặc đối tác của mình phải có chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Do đó số lượng doanh nghiệp có nhu cầu áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 mới dần tăng lên. Thế nhưng hiện nay download tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể nói là yêu cầu bắt buộc. Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/05/2019 quy định, mọi doanh nghiệp làm việc ở tất cả lĩnh vực nếu thuộc Phụ lục IIA, mục lục I và là đối tượng ĐTM thì trước ngày 1/01/2020 phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Không chỉ thế, hiện có nhiều khách hàng, đối tác trong nước cũng như nước ngoài yêu cầu các doanh nghiệp phải có chứng nhận ISO 14001:2015 như một điều kiện cơ bản. Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 vì vậy cũng trở nên quan trọng hơn. Yêu cầu hiểu và áp dụng tài liệu ISO 14001:2015 dần trở thành quy định bắt buộc.

Có gì khi download tiêu chuẩn ISO 14001:2015?

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là những yêu cầu đối với Hệ thống quản lý môi trường cho tất cả doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh. Tiêu chuẩn này cho phép tỏ chức áp dụng một phần hoặc toàn bộ nhằm cải tiến có hệ thống công tác quản lý môi trường.

Tuy nhiên tổ chức chỉ có thể tuyên bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn này khi tất cả yêu cầu dều được đưa vào trong Hệ thống quản lý môi trường mà tổ chức triển khai và thực hiện đầy đủ, không có bất cứ ngoại lệ nào. Nội dung khi download tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thể hiện thông qua cấu trúc gồm 10 điều khoản.

3 điều khoản đầu tiên xây dựng dựa theo cấu trúc cấp cao HLS với mục đích giới thiệu thuật ngữ, định nghĩa và phạm vi của tiêu chuẩn. Nội dung của 3 điều khoản này giống với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác do Tổ chức ISO ban hành. Trong khi đó, 7 điều khoản còn lại được hệ thống dựa theo chu trình PDCA – Plan Do Check Act với 4 bước như đúng tên gọi. Cụ thể:

  • Plan – Hoạch định tương ứng với 4 điều khoản gồm Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức; Điều khoản 5 – Lãnh đạo; Điều khoản 6 – Hoạch định và Điều khoản 7 – Hỗ trợ. Bước này nhằm thiết lập các mục tiêu về môi trường và những quá trình cần thiết để tổ chức đạt được kết quả phù hợp với chính sách môi trường đã đưa ra.
  • Do – Thực hiện tương ứng với Điều khoản 8 – Thực hiện tức là tiến hành những quá trình theo đúng hoạch định ở bước trên.
  • Check – Kiểm tra tương ứng với Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả hoạt động là việc kiểm tra, đánh giá, đo lường và phân tích các quá trình dựa trên chính sách môi trường. Trong đó bao gồm cả những cam kết, mục tiêu môi trường và chuẩn mực hoạt động của tổ chức, báo cáo các kết quả.
  • Act – Hành động tương ứng với Điều khoản 10 – Cải tiến tức là thực hiện những hoạt động để cải tiến liên tục Hệ thống quản lý môi trường. Đây cũng là mục tiêu quan trọng mà tổ chức hướng đến khi áp dụng ISO 14001:2015.

Nên download tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thế nào?

Thực tế tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có hiệu lực trên toàn thế giới, được dịch ra nhiều ngôn ngữ để tiện cho các tổ chức áp dụng. Việt Nam là một trong các quốc gia thành viên của Tổ chức ISO nên cũng có phiên bản tiếng Việt. Các tổ chức có nhu cầu có thể download ISO 14001:2015 pdf tieng viet để tìm hiểu thông tin chi tiết, chính xác và phù hợp với quy định pháp luật.

Phiên bản tiếng Việt chính là tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015 có giá trị tương đương với ISO 14001:2015 và được ban hành để thay thế cho TCVN ISO 14001:2010 tương đương với ISO 14001:2004. Phiên bản này được biên soạn bởi Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 207, Quản lý môi trường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Quý vị muốn biết chi tiết và có đường link download tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để được hỗ trợ nhé!

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese